Page 3 - Strateski plan
P. 31. UVOD

Poduzeće M.E.P. d.o.o. izradilo je ovaj strateški plan razvoja za razdoblje od pet godina s ciljem određivanja
jasnih smjernica razvoja koje uzimaju u obzir aktualna društvena, gospodarska i kulturna kretanja na
nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Ovaj se strateški plan odnosi na razdoblje 2016.-2020. godine i
sadrži prikaz ciljeva i aktivnosti putem kojih se M.E.P. želi pozicionirati kao nacionalni i regionalni lider u
izdavaštvu, distribuciji i prodaji kada je riječ o stručnoj, poslovnoj i znanstvenoj literaturi na hrvatskom i
engleskom jeziku. Strateško planiranje za razdoblje 2016.-2020. godine uključivalo je dvodnevnu radionicu
strateškog planiranja u koju su aktivno bilo uključeni zaposlenici M.E.P. d.o.o.-a: Goran Tudor, Ana Tudor i
Dijana Tuk.


S obzirom na trenutne izazove stavljene pred hrvatsko izdavaštvo, nakladništvo i kulturu, Strateški plan
2016.-2020. poduzeća naglasak stavlja na unaprjeđenje vlastitog razvojnog, distribucijskog i kulturnog
potencijala koje doprinosi razvoju Republike Hrvatske, ali i Europske unije.


Kao i u svojem dosadašnjem, dvadesetšestogodišnjem radu, M.E.P. se zalaže za tržišni sustav vođen
načelom humanosti, pravednosti i unapređenja kvalitete, koji promiče društveno odgovorno poslovanje,
toleranciju, solidarnost i inkluzivnost svih društvenih skupina. Nadalje, M.E.P. potiče cjeloživotno učenje te
nastoji odgovarati potrebama pojedinaca i društva te razvoju Hrvatske u kontekstu Europske unije. Svoje će
ciljeve M.E.P. ostvarivati transparentnim poslovanjem i tržišnim natjecanjem, pružanjem stručne podrške
različitim društvenim dionicima, institucijama i poduzećima, kao i umrežavanjem domaćih i međunarodnih
stručnjaka.

Kao što je vidljivo, na samom početku ovog strateškog plana nalazi se vizija i misija M.E.P.-a te vrijednosti
za koje se poduzeće zalaže. Nakon toga, donijet je prikaz osnovnih strateških ciljeva te SWOT analiza. Kako
bi se osiguralo ispunjavanje navedenih ciljeva, ovaj strateški plan sadrži i planove za jačanje organizacijskih
kapaciteta i organizacijski razvoj tijekom strateškog razdoblja, odnosno ulaganje u ljudske resurse te nova
zapošljavanja. Izrazi koji se koriste u ovom strateškom planu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Strateški plan razvoja poduzeća M.E.P. d.o.o. za razdoblje 2016.-2020. godine donijet je i usvojen od strane
Upravnog odbora poduzeća.

3

   1   2   3   4   5   6   7   8