RSS
Newsletter
Prijavi se!
FINANCIJSKI INSTRUMENTI I IZVEDENICE

FINANCIJSKI INSTRUMENTI I IZVEDENICE

Autor-i: Tomić, Bojan
Tematsko područje: Investiranje
Broj stranica: 447
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 315.00 kn
Internet cijena: 296.10 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, pitanja za vježbu
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: financijski stručnjaci, profesori, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

Izvadak recenzije knjige Financijski instrumenti i izvedenice

 

Radi se o značajnom djelu koje obrađuje moderne matematičke modele koji se koriste kod vrednovanja financijskih instrumenata. Autor obrađuje financijske instrumente koji se ne koriste u Hrvatskoj i upravo zato, ovo djelo, u mnogim slučajevima po prvi puta jasno objašnjava financijske instrumente koji do sada nisu bili poznati u hrvatskoj literaturi. Znanstvena relevantnost djela je što se može koristiti kao izvor kod kreiranja modela i vrednovanja financijskih instrumenata. Djelo ima jasnu primjenu kod znanstvenih istraživanja koja su fokusirana na tržišta kapitala i financijske instrumente. Stručno i relevantno djelo, posebno je značajno, jer knjigu mogu koristiti visokoškolske institucije i šira javnost uključena u procese investiranja i analiziranja financijskih instrumenata.

prof. dr. sc.  Žan Jan Oplotnik

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Slovenija

 

 

Knjiga Financijski instrumenti i izvedenice vrhunsko je djelo koje nema konkurencije u hrvatskoj znanosti. Djelo je namijenjeno svim osobama koje žele steći potrebna znanja o karakteristikama financijskih instrumenata. Autor je uspješno izbjegao kompleksne konvolucije i jasnim matematički preciznim pristupom objasnio vrednovanje financijskih instrumenata. Ovo je knjiga koja mora biti u knjižnici svakoga sudionika na tržištu kapitala.

dr. sc.  Neven Vidaković, prof. v.š.

Visoko učilište Effectus, Zagreb

 

 

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / FINANCIJSKI INSTRUMENTI

1. INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA .......................................................... 7

1.1. Karakteristike instrumenata tržišta novca .............................................. 7

1.2. Trezorski zapisi ..................................................................................... 9

Cijena i prinos trezorskog zapisa ............................................................. 13

Ekvivalentni prinos obveznice ................................................................. 14

1.3. Blagajnički zapisi .................................................................................. 19

Cijena i prinos blagajničkog zapisa ........................................................ 20

1.4. Dugoročni financijski instrumenti na tržištu novca ............................... 23

Stečena kamata, cijena i prinos obveznica na novčanom tržištu................. 23

Konformni kamatnjak............................................................................ 26

Efektivna godišnja kamatna stopa ........................................................... 30

1.5. Komercijalni zapisi ............................................................................... 31

Cijena i prinos komercijalnog zapisa ....................................................... 33

1.6. Bankovni akcepti .................................................................................. 36

Cijena i prinos bankovnog akcepta .......................................................... 37

1.7. Prenosivi certifikati o depozitu .............................................................. 40

Cijena i prinos certifikata o depozitu....................................................... 40

Prenosivi eurodolarski certifikat o depozitu .............................................. 43

1.8. Repo i obratni repo ugovori .................................................................. 44

Koeficijent nadoknade i poziv za održavanje margine .............................. 44

1.9. Indeksi međubankovnih kamatnih tržišta ............................................. 46

LIBOR.................................................................................................. 46

EURIBOR ............................................................................................ 48

EUREPO.............................................................................................. 49

EONIA................................................................................................. 50

EONIA SWAP INDEKS ...................................................................... 51

ZIBOR ................................................................................................. 51

1.10. S A Ž E T A K ..................................................................................... 53

1.11. Zadaci za vježbu ................................................................................... 57

2. INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA ...................................................... 59

2.1. Karakteristike instrumenata tržišta kapitala ........................................... 61

2.2. Proces izdavanja instrumenata tržišta kapitala ....................................... 61

Primarno tržište..................................................................................... 62

Sekundarno tržište ................................................................................. 62

Burza vrijednosnih papira ...................................................................... 62

Izvan burzovno tržište ili tržište preko šaltera .......................................... 63

Javna ponuda ....................................................................................... 63

Inicijalna javna ponuda ........................................................................ 64

Dodatna ponuda.................................................................................... 64

Privatna ponuda.................................................................................... 65

Emisija obveznica .................................................................................. 65

2.3. Uloga financijskih posrednika ............................................................... 66

Prospekt................................................................................................. 68

Prezentacija izdanja .............................................................................. 69

2.4. Tržište obveznica ................................................................................... 72

Osnovne razlike između dionica i obveznica ............................................ 73

2.5. Tržišne kotacije obveznica ..................................................................... 75

2.6. Vrste obveznica ..................................................................................... 80

2.7. Obveznice prema mjestu emisije ........................................................... 81

Domaće obveznice ................................................................................. 81

Strane obveznice .................................................................................... 81

Euroobveznice........................................................................................ 81

2.8. Obveznice prema tipu emitenta ............................................................ 82

Državne obveznice................................................................................. 82

Municipalne obveznice........................................................................... 82

Korporacijske obveznice .......................................................................... 83

Obveznice s ugrađenim opcijama ........................................................... 84

Konvertibilne obveznice ......................................................................... 84

Amortizacijski fondovi ........................................................................... 85

2.9. Obveznice prema osiguranju ................................................................. 87

Rizik izdavatelja ................................................................................... 87

Osigurane obveznice .............................................................................. 88

Neosigurane obveznice ........................................................................... 90

2.10. Obveznice prema novčanom toku ......................................................... 91

Kuponske obveznice................................................................................ 91

Obveznice bez kupona ........................................................................... 92

Anuitetske obveznice............................................................................... 93

Obveznice bez dospijeća ......................................................................... 94

2.11. Obveznice prema karakteru isplate kamatne stope ................................ 97

Obveznice s fiksnom kamatnom stopom .................................................. 97

Obveznice s varijabilnom kamatnom stopom ........................................... 97

2.12. Tržišna vrijednost obveznica ................................................................. 98

Diskontna stopa ..................................................................................... 99

Međuovisnost tržišne vrijednosti obveznice i diskontne stope...................... 99

Tržišna vrijednost kuponske obveznice..................................................... 100

Tržišna vrijednost obveznice bez kupona.................................................. 104

Tržišna vrijednost anuitetske obveznice.................................................... 105

Tržišna vrijednost obveznice bez dospijeća................................................ 106

2.13. Koncept stvarne vrijednosti obveznica................................................... 107

2.14. Prinosi obveznica .................................................................................. 111

Nominalni prinos obveznice.................................................................... 112

Tekući prinos obveznice .......................................................................... 113

Prinos do dospijeća obveznice .................................................................. 113

Prinos do dospijeća kuponske obveznice.................................................... 114

Prinos do dospijeća obveznica s ugrađenim opcijama ................................ 117

Prinos do dospijeća obveznice bez kupona ................................................ 118

Realizirana stopa ukupnog prinosa.......................................................... 119

Prinos u razdoblju ulaganja.................................................................... 121

Projekcija realizirane stope ukupnog prinosa ............................................ 124

Prinos do dospijeća anuitetske obveznice .................................................. 124

2.15. Koncept stvarnog prinosa do dospijeća ................................................. 125

Prinos nakon oporezivanja...................................................................... 129

Nominalna i realna stopa prinosa ........................................................... 131

2.16. Rizik promjene kamatne stope .............................................................. 132

Međuovisnost cijena obveznica i vremena do dospijeća ............................. 132

Međuovisnost cijena obveznica i tržišnih kamatnih stopa ......................... 134

2.17. Koncept trajanja (duracije) obveznica ................................................... 137

Macaulay-evo trajanje ili duracija .......................................................... 137

Modificirano trajanje ............................................................................ 141

Efektivno trajanje .................................................................................. 145

Zaštita od rizika promjene kamatne stope ............................................... 146

Beta prinosa .......................................................................................... 147

2.18. Konveksnost obveznica ......................................................................... 148

Konveksnost ........................................................................................... 149

Efektivna konveksnost............................................................................. 157

2.19. Krivulja prinosa obveznica .................................................................... 159

Teorija očekivanja kamatnih stopa .......................................................... 161

Teorija preferencije likvidnosti................................................................. 163

Teorija segmentacije tržišta ..................................................................... 163

2.20. S A Ž E T A K ...................................................................................... 166

2.21. Zadaci za vježbu ................................................................................... 171

2.22. Tržište dionica ...................................................................................... 177

2.23. Obične dionice ..................................................................................... 179

2.24. Povlaštene dionice ................................................................................. 181

Kumulativne povlaštene dionice .............................................................. 182

Ne kumulativne povlaštene dionice.......................................................... 183

Povlaštene dionice s fl uktuirajućim dividendama ..................................... 183

Dionička dividenda ............................................................................... 184

2.25. Podjela i okrupnjavanje dionica ............................................................ 185

2.26. Tržišne kotacije dionica ......................................................................... 186

2.27. Naknade za trgovanje ............................................................................ 191

Provizija .............................................................................................. 191

2.28. Kupnja na marginu ............................................................................... 191

Održavanje margine ............................................................................. 192

Poluga .................................................................................................. 194

2.29. Kratka prodaja vrijednosnica ................................................................ 195

Nepokrivena kratka prodaja .................................................................. 197

2.30. Procjena vrijednosti dionica .................................................................. 198

Tržišna vrijednost dionica....................................................................... 198

Intrinzična vrijednost dionica................................................................. 199

2.31. Model sadašnje vrijednosti dividendi .................................................... 201

CAPM u funkciji korekcije diskontne stope ............................................. 204

Gordonov model konstantnog rasta.......................................................... 206

Očekivani prinos po dionici ................................................................... 208

Intrinzična vrijednost povlaštenih dionica kroz DDM model.................... 211

Model dvostupanjskog rasta dividendi ..................................................... 212

Intrinzična vrijednost dionice bez dividendi ........................................... 214

H – model diskontiranih dividendi ........................................................ 215

Model višestupanjskog rasta dividendi ..................................................... 216

Sadašnja vrijednost mogućeg rasta profitabilnosti ..................................... 221

2.32. Model za određivanje cijene kapitalne imovine ..................................... 224

Ravnotežne cijene i ravnotežni očekivani prinosi...................................... 224

Model za vrednovanje imovina na tržištu kapitala .................................. 225

Pretpostavke CAPM modela .................................................................. 226

Implikacije pretpostavki CAPM modela .................................................. 227

Sistematski i nesistematski rizik............................................................... 230

Model jednostavna linearne regresije ....................................................... 231

Regresijska analiza u kontekstu CAPM-a................................................. 234

Beta vrijednosnice ................................................................................. 236

Premija rizika tržišnog portfelja ............................................................. 237

Premija rizika po CAPM modelu............................................................ 238

Pravac tržišta vrijednosnica .................................................................... 239

2.33. Koncept indeksnog modela ................................................................... 240

2.34. S A Ž E T A K ...................................................................................... 248

2.35. Zadaci za vježbu ................................................................................... 253

3. IZVEDENI INSTRUMENTI FINANCIJSKOG SUSTAVA ........................ 255

3.1. Uloga i funkcija izvedenica ................................................................... 257

Osnovne karakteristike izvedenica ........................................................... 258

Sastavljanje izvedenice ........................................................................... 259

3.2. Izvedenice prema tržištu ....................................................................... 260

Burzovne izvedenice .............................................................................. 260

OTC izvedenice .................................................................................... 262

3.3. Izvedenice prema temeljnoj imovini ...................................................... 265

Svrha izvedenica ................................................................................... 267

Sintetička poluga.................................................................................... 268

3.4. Osnovni koncept cijene i vrijednosti izvedenica .................................... 269

Skladištenje ........................................................................................... 270

Arbitraža .............................................................................................. 271

3.5. Terminski unaprijedni ugovor ............................................................... 274

3.6. Unaprijedni ugovor na dionice ............................................................. 277

Dionički unaprijedni ugovor .................................................................. 277

Unaprijedni ugovor na dionički indeks.................................................... 277

Utjecaj dividendi ................................................................................... 278

3.7. Koncept cijene i vrijednosti unaprijednog ugovora na dionice ............... 279

Cijena ugovora bez dividendi.................................................................. 279

Vrijednost unaprijednog ugovora bez dividendi ........................................ 280

Cijena unaprijednog ugovora s dividendama ........................................... 281

Vrijednost unaprijednog ugovora s dividendama ...................................... 283

Cijena i vrijednost unaprijednog ugovora na dionički indeks .................... 283

3.8. Unaprijedni ugovor na instrumente sa stalnim prihodom

i kamatne stope ..................................................................................... 284

Unaprijedni ugovor na obveznice ........................................................... 284

Unaprijedni ugovor na kamatne stope ..................................................... 286

Izračun visine kamatne stope FRA ugovora ............................................. 287

Izračun vrijednosti FRA ugovora ............................................................ 289

3.9. Valutni unaprijedni ugovor ................................................................... 291

3.10. Koncept cijene i vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora ................. 292

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog unaprijednog ugovora................ 292

Izračun vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora .................................. 293

3.11. Terminski ročni ugovor ......................................................................... 295

Klirinška kuća ...................................................................................... 296

Račun margine ...................................................................................... 297

Margina održavanja .............................................................................. 298

Svojstvo konvergencije............................................................................. 300

Bazni rizik ............................................................................................ 301

Isporuka i namira u novcu na tržištu ročnih ugovora................................ 302

3.12. Koncept cijene i vrijednosti ročnog ugovora.......................................... 303

Izvedba cijene ročnog ugovora ................................................................. 303

Utjecaj kamatnih stopa na cijenu ročnog ugovora..................................... 304

Izvedba cijene ročnog ugovora modelom troškova isporuke......................... 306

Izvedba cijene ročnog ugovora s prinosom pogodnosti na temeljnu imovinu ... 307

Izvedba cijene ročnog ugovora s pozitivnim novčanim tokovima

na temeljnu imovinu.............................................................................. 308

Očekivana promptna cijena temeljne imovine.......................................... 309

Vrednovanje ročnog ugovora ................................................................... 310

3.13. Ročni ugovor na trezorske zapise........................................................... 311

Koncept cijene ročnog ugovora na trezorske zapise..................................... 312

3.14. Ročni ugovor na eurodolarski depozit ................................................... 315

Koncept cijene ročnog ugovora na eurodolarski depozit ............................. 317

3.15. Ročni ugovor na obveznice ................................................................... 318

Koncept cijene ročnog ugovora na obveznice ............................................. 319

Faktor konverzije ................................................................................... 321

Najisplativija obveznica za isporuku ...................................................... 322

3.16. Ročni ugovor na dionički indeks ........................................................... 324

Koncept cijene ročnog ugovora na dionički indeks..................................... 324

3.17. Valutni ročni ugovor ............................................................................. 325

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog ročnog ugovora.......................... 325

3.18. Opcijski ugovori ................................................................................... 327

Osnovne karakteristike i tipovi opcija ...................................................... 328

Veza između izvršne cijene i tržišne cijene opcije ..................................... 330

Uloga klirinške kuće kod opcija............................................................... 331

3.19. Opcije prema temeljnoj imovini ........................................................... 332

3.20. Koncept cijene opcijskog ugovora ......................................................... 338

Opcija kupnje ....................................................................................... 339

Opcija prodaje ....................................................................................... 341

3.21. Cjenovni paritet europskih opcija ......................................................... 343

Faktori koji utječu na cijenu opcije.......................................................... 348

Intrinzična i vremenska vrijednost opcija................................................. 351

3.22. Binomni model vrednovanja opcija ....................................................... 353

Vrednovanje neosjetljivo na rizik ............................................................ 354

Binomni model jednog razdoblja ............................................................ 355

Pristup savršene zaštite .......................................................................... 355

Pristup vrednovanja neosjetljivo na rizik ................................................. 358

Vjerojatnost neosjetljiva na rizik ............................................................. 359

Binomni model dva razdoblja................................................................. 362

Američke opcije i binomni model ........................................................... 368

3.23. Black-Scholes-Merton model vrednovanja opcija .................................. 370

Normalna distribucija vjerojatnosti......................................................... 372

3.24. Povijesna i implicirana varijabilnost ...................................................... 374

3.25. Mjerenje osjetljivosti opcijske premije ................................................... 378

Grčka abeceda rizika ............................................................................. 378

Delta .................................................................................................... 379

Gamma ................................................................................................ 381

Vega ..................................................................................................... 383

Theta..................................................................................................... 383

Rho ....................................................................................................... 385

3.26. Egzotične opcije .................................................................................... 386

3.27. Ugovori o zamjeni ................................................................................ 388

Financijska institucija kao kreator tržišta zamjena .................................. 389

3.28. Koncept cijene i vrijednosti ugovora zamjeni ........................................ 390

Vrednovanje obveznice s fl uktuirajućom kamatnom stopom ...................... 391

3.29. Ugovor o zamjeni kamatnih stopa ......................................................... 394

Komparativne prednosti.......................................................................... 397

3.30. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni kamatnih stopa ............ 400

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) kamatne zamjene ........................... 400

Izračun vrijednosti kamatne zamjene ...................................................... 402

3.31. Ugovor o valutnoj zamjeni .................................................................... 404

Komparativne prednosti.......................................................................... 408

3.32. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o valutnoj zamjeni ....................... 410

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o valutnoj zamjeni ............. 410

Izračun vrijednosti valutne zamjene ....................................................... 413

3.33. Ugovori o zamjeni na dionice ili dioničke indekse ................................ 415

3.34. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice .................... 418

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o zamjeni na dionice .......... 418

Izračun vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice .................................... 419

3.35. Opcijski ugovor na zamjenu kamatnih stopa ......................................... 420

3.36. Osiguranje od kreditnog rizika .............................................................. 424

Značajke CDS ugovora i tržišta .............................................................. 425

3.37. S A Ž E T A K ...................................................................................... 428

3.38. Zadaci za vježbu ................................................................................... 432

PRILOG – Financijske i statističke tablice .......................................................... 438

LITERATURA.................................................................................................... 445

 

 

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing