RSS
Newsletter
Prijavi se!
LOKALNI IZBORI 2017.

LOKALNI IZBORI 2017.

Autor-i: Masarić, H.; Palić, M.; Pipunić, S.; Serdar, K.; Tropina Godec, Ž.
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 244
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2017.
Kataloška cijena: 230.00 kn
Internet cijena: 216.20 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: priručnik

Iz sadržaja:

 

PREDGOVOR .............................................................................................. 5

TKO (NE) MOŽE SUDJELOVATI NA LOKALNIM IZBORIMA 2017. GODINE

1. HRVATSKO NORMATIVNO UREĐENJE PASIVNOG BIRAČKOG PRAVA NA LOKALNIM IZBORIMA .................. 15

1.1. Uvodne napomena......................................................................................... 15

1.2. Biračko pravo – opće i jednako ................................................................... 15

1.3. Ograničenja ..................................................................................................... 16

3. STAJALIŠTA KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH

VLASTI VIJEĆA EUROPE O LOKALNIM IZBORIMA ........................ 18

3. ZAKLJUČAK ......................................................................................................... 19

Katarina Serdar, dip. iur.,voditeljica Službe za ustrojstvo lokalne i područne

(regionalne) samouprave, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

PROVEDBA MJESNIH IZBORA– PITANJA I DVOJBE IZ PRAKSE

1. UVODNE NAPOMENE ..................................................................................... 23

2. ZAKONODAVNI OKVIR MJESNE SAMOUPRAVE ............................... 24

3. ULOGA MJESNIH ODBORA .......................................................................... 26

Lokalni izbori 2017.indd 7 3/10/2017 1:36:41 PM

3.1. Osnivanje mjesnog odbora........................................................................... 27

3.2. Mišljenje mjesnog odbora ............................................................................ 28

4. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA ....... 29

4.1. Analogna primjena Zakona o lokalnim izborima.................................... 29

4.2. Odluka o raspisivanju izbora ....................................................................... 30

4.3. Istovremeno održavanje mjesnih izbora s izborima na

državnoj razini (predsjedničkim, parlamentarnim ili

europskim izborima) ..................................................................................... 31

4.4. Financiranje provedbe mjesnih izbora....................................................... 31

5. POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBA MJESNIH

IZBORA – PITANJA IZ PRAKSE I ODGOVORI ..................................... 32

5.1. Raspisivanje mjesnih izbora......................................................................... 33

5.2. Kandidiranje i nespojivost............................................................................ 35

5.3. Rad izbornih tijela.......................................................................................... 37

5.4. Konstituiranje i rad vijeća mjesnog odbora ............................................. 40

Helena Masarić, dipl. iur.,pročelnica Grada Opatije

FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE– NOVINE – POREZNI PROPISI – PRIMJERI ODREDABA

1. UVOD ...................................................................................................................... 45

2. »MINI« POREZNA REFORMA ..................................................................... 47

2.1. Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave ........................................................... 47

2.2. Zakon o porezu na promet nekretnina...................................................... 50

2.3. Zakon o lokalnim porezima......................................................................... 51

2.3.1. Fakultativni porezi............................................................................ 51

2.3.2. Obvezatni porez – porez na nekretnine ...................................... 52

2.3.2.1. Varijable za izračun poreza na nekretnine ................. 52

2.3.2.2. Koeficijenti za obračun poreza ..................................... 53

2.3.2.3. Predmet oporezivanja..................................................... 55

2.3.2.4. Porezni obveznik ............................................................. 56

2.3.2.5. Obračun poreza ............................................................... 57

2.3.2.6. Porezno tijelo.................................................................... 58

Lokalni izbori 2017.indd 8 3/10/2017 1:36:41 PM

2.3.2.7. Evidencije o nekretninama i poreznim

obveznicima...................................................................... 58

3. ZAKLJUČAK ......................................................................................................... 60

Željka Tropina Godec, dipl. iur.,voditeljica Službe za nadzor lokalne i područne (regionalne)

samouprave, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE– OVLASTI, DUŽNOSTI I DVOJBE U PRAKSI

1. UVOD ...................................................................................................................... 65

2. POJAM POVJERENIKA ................................................................................... 66

2.1. Raspuštanje predstavničkog tijela............................................................... 68

2.2. Opoziv izvršnog tijela.................................................................................... 69

2.3. Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje

izvršnog tijela.................................................................................................. 70

3. OVLASTI I DUŽNOSTI POVJERENIKA ................................................... 71

3.1. Obavljanje samo nužnih poslova ................................................................ 72

3.2. Ograničenja ..................................................................................................... 72

3.3. Procjena nužnosti i opravdanosti ............................................................... 72

3.4. Izmjena akta samo kao izuzetak.................................................................. 73

3.5. Donošenje općeg akta odnosno odluke o privremenom

financiranju ..................................................................................................... 73

4. STATUS I PRAVA POVJERENIKA ................................................................ 74

4.1. Pravo na naknadu za rad odnosno plaću................................................... 75

4.2. Pravo na materijalna i druga prava na temelju rada................................ 76

5. PRESTANAK OVLASTI POVJERENIKA ................................................... 77

6. PITANJA IZ PRAKSE VEZANA UZ IMENOVANJE I OVLASTI

POVJERENIKA .................................................................................................... 77

6.1. Može li povjerenik imenovati ravnatelja dječjeg vrtića čiji je

osnivač jedinica?............................................................................................. 78

6.2. Može li povjerenik imenovati članove skupštine trgovačkog

društva čiji je osnivač jedinica, i preuzima li dužnost člana

skupštine trgovačkog društva povjerenik ako je član skupštine

bio razriješeni gradonačelnik?..................................................................... 79

Lokalni izbori 2017.indd 9 3/10/2017 1:36:41 PM

6.3. Može li povjerenik sklapati ugovore, provoditi postupak

javne nabave? .................................................................................................. 81

6.4. Može li povjerenik donositi opće akte, strateške dokumente i

prijavljivati jedinicu na nove natječaje iz EU fondova? .......................... 82

6.5. Može li povjerenik zapošljavati nove službenike u jedinici

za vrijeme obavljanja dužnosti?................................................................... 83

6.6. Može li povjerenik isplaćivati plaće zaposlenima u jedinici,

plaćati redovite račune i tekuće obveze jedinice?.................................... 84

6.7. Može li povjerenik raspisati izbore za mjesnu samoupravu?................ 84

6.8. Može li povjerenik sazvati konstituirajuće sjednice vijeća

mjesnih odbora nakon provedenih mjesnih izbora?............................... 85

6.9. Može li povjerenik donijeti odluku o privremenom financiranju? ...... 85

Sanda Pipunić, dipl. iur., Načelnica Sektora za službenički sustav, Ministarstvo uprave

Republike Hrvatske

RADNOPRAVNI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

– PRIJAM U SLUŽBU, RASPORED NA RADNO MJESTO I PRESTANAK SLUŽBE – OGLEDNI PRIMJERI

1. UVODNE NAPOMENE ..................................................................................... 91

2. ODLUČIVANJE U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA ................................ 92

3. PRIJAM U SLUŽBU ............................................................................................ 93

3.1. Uvjeti za prijam .............................................................................................. 93

3.2. Zapreke za prijam u službu ......................................................................... 96

3.3. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ............................................. 96

3.4. Provjera znanja i sposobnosti ..................................................................... 97

3.5. Rang-lista kandidata i izvješće o provedenom postupku ...................... 98

3.6. Rješenja u postupku javnog natječaja ........................................................ 98

4. RASPORED NA RADNO MJESTO .............................................................100

4.1. Rješenje o rasporedu na radno mjesto u postupku

prijma u službu ............................................................................................100

4.2. Raspored na radno mjesto tijekom službe .............................................100

4.2.1. Raspored službenika nakon donošenja novog pravilnika

o unutarnjem redu ........................................................................100

Lokalni izbori 2017.indd 10 3/10/2017 1:36:41 PM

 

O knjizi:

 

Lokalni izbori u svibnju 2017. u Republici Hrvatskoj provode se na temelju članka 133. Ustava Republike Hrvatske, koji utvrđuje da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima, na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16) uređeni su izbori kao i drugim propisima, kao što su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o registru birača, Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima u području izborne materije. Stoga se i radovi u ovom priručniku temelje na tim propisima i primjerima i pitanjima iz prakse.

Tako se prvi rad u ovom priručniku odnosi na pitanja novina u kandidacijskom postupku, odnosno tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima. U radu se iznose i dvojbe, kao i odgovori na pitanja iz prakse. Predmet drugog rada je provedba mjesnih izbora na temelju Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima koji se odnose na provođenje i održavanje mjesnih izbora. U radu se donose i najčešća pitanja iz prakse iz rada mjesnih odbora, te se odgovara na određene dvojbe, na pripremu i rješenja spornih pitanja u provođenju izbora u mjesnim odborima. Financiranje jedinica lokalne samouprave temeljeno na izmjeni propisa u sustavu lokalnih poreza, predmet je trećeg rada. Autorica u tom radu daje pregled promjena u sustavu lokalnih poreza, s posebnim osvrtom na obvezu donošenja općeg akta o uvođenju poreza na nekretnine i ustrojavanje i vođenje strukturirane Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. U četvrtom radu raspravlja se o ovlastima i dužnostima te dvojbama u praksi povjerenika Vlade Republike Hrvatske na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Zakona o proračunu i drugih meritornih propisa kojima se regulira imenovanje i prestanak ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske. U radu se istovremeno donose i odgovori na najčešća pitanja iz prakse glede ovlasti i dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u određenim slučajevima.

Predmet petog rada je primjena propisa, i to Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o radu i drugih pravni propisi koji čine pravni okvir za reguliranje radnopravnog odnosa službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U radu se objavljuju odgovori i prijedlozi kako riješiti određene dvojbe u praksi. Istovremeno se donose i ogledni primjeri koji se odnose na prijam u službu, raspored na radno mjesto i prestanak službe koji mogu poslužiti samo kao jedno od mogućih rješenja u izradi ove vrste akata.

U priručniku se donose i zakoni koji se odnose na materiju provođenja lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, i to:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13 – proč. tekst i 137/15 – ispr.),
– Zakon o lokalnim izborima – redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 114/12 i 121/16) i – Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16).

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing