RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Podnaslov: Sadrži primjere, testove, alate i metode

Autor-i: Gutić, Dragutin; Rudelj, Siniša
Tematsko područje: Ljudski potencijali
Broj stranica: 540
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 280.00 kn
Internet cijena: 263.20 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, obrada poslovnih slučajeva, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, direktori ljudskih potencijala, top menadžeri, izvršni rukovoditelji, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

 PREDGOVOR/ UVOD U MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA/ Pojam menadžmenta/ Funkcije menadžmenta/ Podjela i vrste menadžmenta/ Modeli menadžmenta/ Teorije menadžmenta/ Uloge menadžera/ Menadžeri i lideri/ Karakteristike uspješnih menadžera/ Najnoviji trendovi u menadžmentu/ Pojam i značenje menadžmenta ljudskih resursa/ PONAŠANJE ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJI/ Pojam i čimbenici ponašanja/ Osobni i psihološki čimbenici ponašanja/ Sociopsihološki čimbenici ponašanja/ Socijalni (društveni) čimbenici ponašanja/ ORGANIZACIJSKA KULTURA/ Uvod u organizacijsku kulturu poslovnih organizacija/ Osnovne poveznice organizacijske kulture/ Organizacijska kultura – pojmovno određenje/ Funkcioniranje organizacijske kulture/ Sastavnice organizacijske kulture/ Mjerenje organizacijske kulture/ Promjene organizacijske kulture/ Neke specifičnosti organizacijske kulture u tranzicijskim uvjetima/ Suvremeni trendovi u organizacijskoj kulturi/ MENADŽERSKE FUNKCIJE LJUDSKIH RESURSA/ Organizacijski aspekti ljudskih resursa/ Strateški aspekti ljudskih resursa/ Planiranje ljudskih resursa/ SADRŽAJI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA/ Primanje kandidata/ Treninzi i učenje/ Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih/ Analiza posla/ Razvitak ljudskih resursa/ Motivacija ljudstva/ Nagrađivanje ljudstva/ Analiza ljudskih resursa/ Konflikti/ Stres/ Vođenje ljudstva/ Radni odnosi/ OBLICI POREMEĆENOG PONAŠANJA ZAPOSLENIH/ Ovisnosti/ Psihopatija/ Neuroze i depresije/ Programi prevencije i unapređenja zdravlja zaposlenih/ INFORMACIJSKI SUSTAV LJUDSKIH RESURSA/ Pojam i značenje/ Banka podataka/ Banka modela/ Sustavi za podršku odlučivanju/ Ekspertni sustavi/ PITANJA ZA DISKUSIJU/ Uvod u menadžment ljudskih resursa/ Ponašanje zaposlenih u organizaciji/ Organizacijska kultura/ Menadžerske funkcije ljudskih resursa/ Sadržaji menadžmenta ljudskih resursa/ Oblici poremećenog ponašanja zaposlenih/ Informacijski sustavi ljudskih resursa

O knjizi:

LJUDI SU TEMELJ ODRŽIVOG USPJEHA I DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI POSLOVNE ORGANIZACIJE! U ovoj knjizi su predstavljena izabrana aktualna znanja i rezultati istraživanja  bitnih funkcija menadžmenta povezanih s mjestom i ulogom ljudi u poslovnim organizacijama. Polazi se od hipoteze kako su ljudski resursi korijenska metafora i vrelo potencijala, sposobnosti, uspjeha, razvoja i održivosti poslovnih organizacija. Ljudi u poslovnim organizacijama su subjekti i direktno utječu na čulima dostupne i nedostupne čimbenike organizacije, unutarnju integraciju i vanjsku adaptaciju te organizacijski razvoj i samu održivost poslovnih organizacija. Procesi u organizacijama, danas su tako dinamični da se postavlja pitanje: Zaostaje li organizacijska teorija za praksom?! Posebno pogonsko gorivo za procese dinamike u organizacijama daju: revolucija u IT sektoru; globalizacijski procesi; globalne kompanije; multipliciranje i dostupnost znanja; ubrzani razvoj znanosti; problem ekološkog otiska. S jedne strane okolina poduzeća s procesima turbulencija i disipacija te razvoj tehnologija, a s druge strane nova uloga ljudi u organizacijama, temeljni su izvori potrebe za promjenom paradigme poduzeća. Promjena uloge ljudi u organizacijama dogodila se prvenstveno zbog dominacije njihovog umnog rada nad fizičkim, a revolucionaran razvoj tehnologija dao je doprinos sasvim novim pravilima poslovnih igara. Teško je shvatiti, ali zauvijek su prošla vremena kad je čovjek bio jedan od čimbenika i tvrda varijabla poslovnih organizacija. On više nije radna snaga, objekt, element procesa, indirektan faktor utjecaja na ishod, kotačić sustava, već performansa, temeljni izvor konkurentske prednosti i dinamičke sposobnosti sustava, proces i ishod. Uvažavajući suvremene uvjete, poslovna ekonomija se mora sve više usmjeravati prema multidisciplinarnom pristupu, s naglaskom na socijalnoj psihologiji, sociologiji i psihologiji te prema tzv. mekim varijablama poslovnih organizacija (organizacijska kultura, intelektualni kapital, tacitna znanja, čulima nedostupna aktiva, itd.).Paralelno s premještanjem akcenta s fizičkog rada na umni te porastom značaja: znanja i vještina; organizacijske kulture; neopipljive aktive; nematerijalne imovine; intelektualnog kapitala; organizacijskih promjena; organizacijskih potencijala i sposobnosti; strateškog menadžmenta, ljudski resursi poduzeća dobivaju na važnosti i postaju temeljna funkcija poduzeća. Istovremeno menadžment ljudskih resursa postaje najvažnija funkcija suvremenog menadžmenta i menadžera u poduzećima te skup poslova i zadaća koji uključuju potrebu za znanjima iz oblasti: ljudskih potreba i uloga pojedinaca, motiva i stavova; organizacijskog ponašanja; zadovoljstva na poslu; sustava vrijednosti; odnosa čovjeka, kulture i povijesnog naslijeđa; organizacijske kulture; itd. Oni koji to ne shvate odmah i sad, riskiraju odmakom od održivog uspjeha poslovnih organizacija. Posebno se to odnosi na menadžere, jer nužnost promjene paradigme menadžmenta treba tražiti uvažavajući prvenstveno mogućnosti ljudskog uma - u intuiciji, ljudskoj mašti, nelinearnom aspektu, imaginaciji i nivou temeljnih pretpostavki, uz stavljanje naglaska na kompetencije, raznolikosti te promjene samih temelja menadžmenta.

Recenzije:

Prof. dr. sc. Marinko Jurčević (Sveučilište u Zagrebu):„Knjiga pod naslovom «Menadžment ljudskih resursa» autora prof. dr. sc. Dragutina Gutića i dr. sc. Siniše Rudelja na suvremen, opsežan, cjelovit, sistematičan i argumentiran način prikazuje ovu uvijek interesantnu i aktualnu menadžersku funkciju, što ovu knjigu čini vrijednom pažnje u ponudi znanstvene i stručne literature iz ovog područja. Autori su u knjizi obradili značajnu i još uvijek nedovoljno obrađenu temu ljudskih resursa. U analizi sadržaja knjige koriste se mnogim domaćim i stranim izvorima koje sasvim uspješno kompiliraju.Naslov knjige «Menadžment ljudskih resursa» u potpunosti uključuje sadržaj knjige i primjeren je i kao udžbenik na svim nivoima studiranja (dodiplomski, diplomski i specijalistički doktorski studij), ali i kao priručnik menadžerima bilo da se s ovom problematikom tek upoznaju ili žele produbiti svoje znanje.Autori ovim udžbenikom daju značajan doprinos u širenju znanstvene misli i njene aplikativnosti u svim poslovnim, društvenim i životnim sferama, te odgovaraju na hipotezu kako su ljudski resursi ključan čimbenik konkurentnosti. Znakovita je teorijska, ali i aplikativna vrijednost ove knjige, jer sadrži izvorne znanstvene činjenice, nove pristupe i definicije i modele te brojne menadžerske alate, predstavljene na veoma pristupačan, zanimljiv i razumljiv način.Raspored pojedinih točaka je logično i međusobno tematski povezan, a sadržaj pojedinih dijelova je primjereno napisan. Cijeli tekst knjige je učinjen lako razumljivim i interesantnim. Terminologija, stil i jezik su primjereni. Tekst je pisan jasno, koncizno i terminološki pravilno. Stoga je ovo djelo svojim sadržajem i znanstvenom razinom zanimljiva literatura s kojom su njezini autori potpuno uspjeli u svojoj namjeri, te predlažem ovaj udžbenik kategorizirati kao sveučilišni udžbenik i sugeriram izdavaču da ovu knjigu što prije objavi.“ 

Prof. dr. sc. Dževad Šehić (Univerzitet u Sarajevu): „Preporuka  knjige „Menadžment ljudskih resursa“, autora prof. dr. Dragutina Gutić i dr. Siniše Rudelja. Značaj ljudskih resursa u postizanju konkurentskih prednosti poslovnih subjekata kako u ekonomskoj teoriji, tako i u privrednoj praksi danas niko ne dovodi u pitanje. Što više,  u sve prisutnijem tzv. resursnom konceptu strateških opredjeljenja profitno i neprofitno orijentisanih organizacija razvoj ljudskih resursa čini temeljni oslonac njihove dugoročne stabilnosti. Nestabilno poslovno okruženje u svijetu, a pogotovo u BiH, i s tim u vezi nužnost dogoročne orijentacije bh. preduzeća u funkciji njihovog opstanka,  sve više naglašava potrebu istraživačkih napora čiji je fokus ljudski resursi koji to obezbjeđuju.  Shodno tome, iskreno preporučujem knjigu „Menadžment ljudskih resursa“, autora prof.dr. Dragutina Gutića i dr. Siniše Rudelja  koja je, upravo, nastala kao rezultat takvih napora, rijetkih na ovim prostorima.“  

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing