RSS
Newsletter
Prijavi se!
OD TROŠKOVA DO KORISTI

OD TROŠKOVA DO KORISTI

Podnaslov: Analiza troškova i koristi u pripremi projekta

Autor-i: Boromisa, Ana-Maria
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 228
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 200.00 kn
Internet cijena: 188.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, jedinstvena knjiga na tržištu, korisna specijalistima
  • Opseg bibliografije: opsežan

O knjizi:

Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt - pelješki most - kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Iz recenzija:

Interes za ovu knjigu će rasti proporcionalno broju ljudi koji su obavješteni o njezinu postojanju, jer drugo djelo ni približno slične kompletnosti i relevantnosti ne postoji na hrvatskom jeziku. prof. dr. sc. Tarzan Legović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb  

Osim znanstvene, knjiga ima i stručnu i praktičnu dimenziju, jer nudi upute za primjenu. Prilozi sadrže referentne vrijednosti, ukratko opisuju alternativne metode ekonomske analize te tekst provedbene uredbe koji propisuje način izrade analize koristi i troškova. dr. sc. Sanja Tišma, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Ova knjiga može i treba poslužiti i za edukaciju svih potencijalnih predlagača razvojnih projekata u sva tri sektora društva, tijelima uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim subjektima i civilnom društvu u svim zemljama Zapadnog Balkana i zemljama EU koje okružuju taj prostor. Prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd


Iz sadržaja:

 

Predgovor -------------------------------------------------------------------------- 11

I. Razvoj analize troškova i koristi i njezine primjene --------- 13

Razvoj ------------------------------------------------------------------------------- 15

Primjena ---------------------------------------------------------------------------- 23

II. Izrada i tumačenje rezultata ------------------------------------------ 33

Prikaz konteksta ----------------------------------------------------------------- 35

Pravila, objašnjenje i upute ------------------------------------------------------ 35

Primjer ------------------------------------------------------------------------------- 38

Uvod ----------------------------------------------------------------------------- 38

Osnovni društveno-ekonomski pokazatelji ----------------------------- 40

Postojeće politike, razvojni planovi i institucije ----------------------- 46

Prikaz postojeće infrastrukture i prometne povezanosti ------------ 49

Percepcija i očekivanja populacije u vezi projekta -------------------- 53

Komentar --------------------------------------------------------------------------- 54

Definicija ciljeva projekta ----------------------------------------------------- 55

Pravila, objašnjenje i upute ------------------------------------------------------ 55

Primjer ------------------------------------------------------------------------------- 57

Komentar --------------------------------------------------------------------------- 57

Određivanje projekta ----------------------------------------------------------- 59

Pravila, objašnjenje i upute ------------------------------------------------------ 59

Primjer ------------------------------------------------------------------------------- 60

Opseg i elementi projekta -------------------------------------------------- 60

Očekivani početak i trajanje projekta ------------------------------------ 63

Institucionalni aspekti ------------------------------------------------------ 63

Područje utjecaja, krajnji korisnici, ostali dionici ---------------------- 65

Utjecaj na zapošljavanje ----------------------------------------------- 65

Izvedivost odabrane opcije ------------------------------------------------ 67

Komentar --------------------------------------------------------------------------- 68

Izvedivost projekta s analizom potražnje i opcija ---------------------- 69

Pravila, objašnjenje i upute ------------------------------------------------------ 69

Analiza potražnje ------------------------------------------------------------ 70

Analiza varijanti -------------------------------------------------------------- 72

Primjer ------------------------------------------------------------------------------- 75

Uvodne napomene ----------------------------------------------------------- 75

Analiza potražnje ------------------------------------------------------------ 76

Povijesni podaci i trenutačna potražnja ---------------------------- 76

Projekcije potražnje ---------------------------------------------------- 77

Analiza varijanti -------------------------------------------------------------- 80

Opis varijanti -------------------------------------------------------------80

Osnovni scenarij --------------------------------------------------------- 82

Minimalni zahvat ------------------------------------------------------- 83

Ostale varijante rješenja ----------------------------------------------- 84

Izvanteritorijalna rješenja --------------------------------------- 84

Rješenja na trasi mosta ------------------------------------------ 86

Tunel ispod Bosne i Hercegovine ------------------------------ 89

Preliminarna evaluacija opcija --------------------------------------- 89

Odabir optimalne opcije -------------------------------------------------- 100

Izvedivost odabrane opcije ---------------------------------------------- 102

Institucionalna izvedivost ------------------------------------------------ 102

Tehnička izvedivost ------------------------------------------------------- 103

Okolišni i klimatski aspekti izvedivosti -------------------------------- 104

Učinci na floru i vegetaciju ------------------------------------------ 104

Učinci na šumske ekosustave i šumarstvo ------------------------- 105

Učinci na morske ekosustave ---------------------------------------- 105

Učinci na faunu (ptice i ostala fauna) ----------------------------- 106

Učinci na zaštićena područja ---------------------------------------- 107

Učinci na krajolik ------------------------------------------------------ 108

Učinci na špilje --------------------------------------------------------- 108

Klimatske promjene -------------------------------------------------- 108

Pravna pitanja -------------------------------------------------------------- 109

Komentar ------------------------------------------------------------------------- 109

Financijska analiza ------------------------------------------------------------ 113

Pravila, objašnjenje i upute ---------------------------------------------------- 113

Ulazni podaci ---------------------------------------------------------------- 115

Investicijski troškovi -------------------------------------------------- 115

Troškovi zamjene ------------------------------------------------------ 115

Preostala vrijednost ulaganja --------------------------------------- 115

Prihodi ------------------------------------------------------------------- 115

Procjena profitabilnosti --------------------------------------------------- 116

Određivanje doprinosa iz fondova ---------------------------------- 125

Analiza financijske održivosti ------------------------------------------- 126

Sadržaj poglavlja financijske analize ----------------------------------- 128

Primjer ----------------------------------------------------------------------------- 130

Polazišta --------------------------------------------------------------------- 130

Ulazni podaci ---------------------------------------------------------------- 130

Investicijski troškovi -------------------------------------------------- 130

Referentno razdoblje i izvori financiranja ------------------------ 131

Operativni i troškovi zamjene --------------------------------------- 132

Preostala vrijednost ulaganja --------------------------------------- 133

Procjena profitabilnosti ---------------------------------------------- 133

Financijska profitabilnost ulaganja ------------------------------ 133

Financijska profitabilnost nacionalnog kapitala --------------- 138

Analiza financijske održivosti --------------------------------------- 144

Komentar ------------------------------------------------------------------------- 147

Ekonomska analiza ------------------------------------------------------------ 149

Pravila, objašnjenje i upute ---------------------------------------------------- 149

Primjer ----------------------------------------------------------------------------- 154

Fiskalne korekcije ---------------------------------------------------------- 154

Primjena konverzijskih faktora ----------------------------------------- 156

Monetizacija netržišnih utjecaja ---------------------------------------- 156

Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi ----------------------- 157

Komentar ------------------------------------------------------------------------- 159

Procjena rizika ----------------------------------------------------------------- 161

Pravila, objašnjenje i upute ---------------------------------------------------- 161

Primjer ----------------------------------------------------------------------------- 163

Procjena rizika -------------------------------------------------------------- 163

Analiza osjetljivosti -------------------------------------------------------- 164

Test osjetljivosti: promet --------------------------------------------- 164

Test osjetljivosti: troškovi izgradnje -------------------------------- 165

Test osjetljivosti: operativni troškovi i troškovi zamjene ------- 166

Test osjetljivosti: datum dovršetka --------------------------------- 167

Test osjetljivosti: pristupanje Bosne i Hercegovine

Europskoj uniji---------------------------------------------------- 167

Rezultati testova osjetljivosti ---------------------------------------- 168

Komentar ------------------------------------------------------------------------- 168

Sažetak ---------------------------------------------------------------------------- 169

Prilozi ----------------------------------------------------------------------------- 173

Prilog I ----------------------------------------------------------------------------- 173

Referentne vrijednosti i dokumenti ------------------------------------ 173

Glavne ekonomske koristi i rizici po sektorima ---------------------- 174

Prilog II – Odabrane metode ekonomske analize ------------------------- 179

Analiza isplativosti --------------------------------------------------------- 179

Multikriterijska analiza --------------------------------------------------- 181

Prilog III – Metodologija propisana Provedbenom uredbom

Komisije 2015/2007 ------------------------------------------------------ 184

Popis tablica --------------------------------------------------------------------- 209

Popis kratica i oznaka -------------------------------------------------------- 213

Popis terminoloških napomena ------------------------------------------- 214

Indeks ----------------------------------------------------------------------------- 215

Literatura ------------------------------------------------------------------------ 219

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing