RSS
Newsletter
Prijavi se!
OSNOVE RAČUNOVODSTVA

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Autor-i: Skendrović, Ljiljana; Javorović, Marica
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 435
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 315.00 kn
Internet cijena: 296.10 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik

Recenzije:

Udžbenik autora mr. sc. Ljiljane Skendrović i Marice Javorović, dipl. oec. “Osnove računovodstva” korisno je edukativno sredstvo za proučavanje i učenje temelja računovodstva. U udžbeniku se obrađuje računovodstvena tematika, problematika s teoretskoga posebice s praktičnog gledišta.

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević


Sadržaj udžbenika “Osnove računovodstva” je aktualan u znanstvenoj i stručnoj tematici koju obrađuje, te je korištena metodologija i sistematizacija koja prati suvremene trendove obrađene teme. Slijedom navedenog, udžbenik “Osnove računovodstva” pridonosi razvoju teorije i prakse, sadržava nove rezultate kao i analizu postojećih spoznaja

dr. sc. Mario Hak


Sadržaj:

PREDGOVOR ........................................................................................................ V
1. RAČUNOVODSTVO – RAZVOJ, DEFINIRANJE I STRUKTURA
RAČUNOVODSTVA .................................................................................... 1
1.1. Povijesni razvoj računovodstva .................................................................. 1
1.2. Definicija računovodstva .......................................................................... 4
1.2.1. Zakon o računovodstvu ................................................................. 4
1.3. Svrha i značaj računovodstva .................................................................... 7
1.3.1. Računovodstvene pretpostavke (koncepti) ...................................... 9
1.4. Vrste računovodstva ................................................................................. 13
1.5. Funkcionalna struktura računovodstva ..................................................... 15
1.6. Računovodstveni proces ........................................................................... 16
1.7. Računovodstveni sustavi u Republici Hrvatskoj ........................................ 16
1.8. Osnovna obilježja i regulacija ostalih računovodstvenih sustava .............. 17
1.9. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 18
2. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – POLAZIŠTE U IZUČAVANJU
RAČUNOVODSTVA .................................................................................... 19
2.1. Bilanca ..................................................................................................... 20
2.1.1. Bilančne promjene ......................................................................... 23
2.1.2. Imovina ......................................................................................... 23
2.1.3. Izvori imovine ................................................................................ 25
2.1.4. Kapital i rezerve ............................................................................. 26
2.1.5. Obveze .......................................................................................... 29
2.1.6. Prikaz bilance ................................................................................ 30
2.1.7. Zadatci za vježbu i rješenja ............................................................. 41
2.2. Račun dobiti i gubitka (izvještaj o dobiti) ................................................. 47
2.3. Izvještaj o novčanom toku ........................................................................ 48
2.4. Bilješke uz financijske izvještaje ................................................................ 50
2.5. Izvještaj o promjenama glavnice – kapitala ............................................... 50
2.6. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 51
3. POPIS – INVENTURA .................................................................................. 53
3.1. Postupci i tehnike provedbe inventure ....................................................... 54
3.2. Provedba popisa ....................................................................................... 55
3.3. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 58
4. SUSTAV DVOJNOGA KNJIGOVODSTVA ................................................. 59
4.1. Konto ...................................................................................................... 60
4.2. Kontni plan ............................................................................................. 66
4.3. Tehnike upisivanja poslovnih promjena na knjigovodstvenim računima .... 78
4.4. Saldo na računima (kontima) ................................................................... 81
4.5 Knjigovodstveno koljeno ........................................................................... 82
4.6. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 83
5. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) ............................................. 87
5.1. Porez na dodanu vrijednost (PDV) i njegov utjecaj na knjiženje ................ 87
5.1.1. Što je PDV? ................................................................................... 87
5.2. Obveznik PDV-a ...................................................................................... 88
5.3. Prijava u registar obveznika PDV-a ........................................................... 90
5.4. Oslobađanje od plaćanja PDV-a i porezne olakšice ................................... 91
5.5. Porezna osnovica ...................................................................................... 92
5.6. Porezna stopa ........................................................................................... 93
5.7. Što je pretporez? ....................................................................................... 93
5.8. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 97
6. RAZRED 0 – DUGOTRAJNA IMOVINA .................................................... 99
6.1. Dugotrajna nematerijalna imovina ........................................................... 101
6.2. Dugotrajna materijalna imovina i njezini pojavni oblici ............................ 102
6.3. Početno mjerenje dugotrajne materijalne imovine i trošak nabave ............. 104
6.4. Amortizacija ............................................................................................. 106
6.5. Stjecanje građevinskoga objekta kupnjom ................................................. 109
6.6. Dugotrajna financijska imovina ................................................................ 113
6.7. Dugotrajna potraživanja ................................................................................ 114
6.8. Dugotrajna ostala materijalna imovina .......................................................... 114
6.9. Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine (vrijednosno usklađivanje
dugotrajne imovine) ................................................................................. 114
6.9.1.Postupak utvrđivanja umanjenja imovine u dva koraka ................... 116
6.10. Porezni tretman amortizacije (Zakon o porezu na dobit) ......................... 122
6.10.1. Otpis i isknjiženje ...................................................................... 122
6.11. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 123
7. RAZRED 1 – NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,
KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, DEVIZNA NOVČANA SREDSTVA,
AKREDITIVI I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA .................................. 125
7.1. Platni promet putem žiroračuna ............................................................... 125
7.1.1. Žiroračun prijelazni konto (1009) .................................................. 129
7.2. Blagajničko poslovanje ............................................................................. 131
7.3. Kratkotrajni vrijednosni papiri ................................................................. 134
7.3.1. Primljeni čekovi ............................................................................. 135
7.3.2. Primljene mjenice .......................................................................... 138
7.4. Dani kratkoročni zajmovi ......................................................................... 140
7.5. Depoziti do jedne godine ......................................................................... 141
7.6. Potraživanja od kupaca ............................................................................. 141
7.6.1. Potraživanja od domaćih kupaca .................................................... 142
7.7. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca – otpisi potraživanja ......... 146
7.8. Evidencija deviznih novčanih sredstava ..................................................... 150
7.9. Evidencija izdvojenih novčanih sredstava i otvorenih akreditiva ................ 154
7.10. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 155
8. RAZRED 2 – RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE OBVEZA .................... 159
8.1. Definiranje obveze ................................................................................... 159
8.2. Priznavanje obveza ................................................................................... 159
8.3. Vrednovanje (mjerenje) obveza ................................................................. 160
8.4. Razvrstavanje obveza ................................................................................ 161
8.4.1. Kratkoročne obveze (razred 2) ........................................................ 161
8.4.2. Dugoročne obveze ......................................................................... 163
8.4.3. Dugoročna rezerviranja .................................................................. 166
8.5. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 172
9. RAZRED 3 – ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA,
REZERVNIH DIJELOVA, SITNOGA INVENTARA I
PREDUJMOVI ZA ZALIHE ......................................................................... 173
9.1. Kupnja sirovina i materijala ...................................................................... 174
9.2. Sirovine i materijal u skladištu .................................................................. 183
9.3. Metode obračuna utroška sirovina i materijala prema MRS-u 2 ................ 186
9.4. Materijal u doradi, obradi i manipulaciji .................................................. 191
9.5. Nabava i otpis sitnoga inventara, ambalaže i autoguma ............................. 193
9.6. Predujmovi dobavljačima za nabavu sirovina, materijala, sitnoga
inventara i autoguma ................................................................................ 195
9.7. Evidencija vrijednosnoga usklađenja zaliha ............................................... 197
9.8. Pitanja za ponavljanje ............................................................................... 199
10. RAZRED 4 – RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA ........................................ 201
10.1. Podjela troškova ..................................................................................... 201
10.2. Plaćeni troškovi budućega razdoblja ....................................................... 204
10.3. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućega razdoblja ...................... 206
10.4. Raspoređivanje i knjiženje troškova proizvodnje i općih troškova
administacije, uprave i prodaje ............................................................... 209
10.5. Troškovi usluga ...................................................................................... 210
10.5.1. Troškovi promidžbe (4150) ........................................................ 210
10.5.2. Darovanje u novcu i naravi bez protučinidbe ............................. 211
10.6. Troškovi i obračun Ugovora o djelu i autorskih honorara ........................ 212
10.6.1. Troškovi po ugovoru o djelu (drugi dohodak) s fizičkim osobama
koje nisu u sustavu PDV-a (4160) ............................................... 212
10.6.2. Troškovi autorskih honorara ....................................................... 214
10.7. Troškovi osoblja (42) ............................................................................... 215
10.8. Troškovi dnevnica, putnih troškova, naknada, potpora i nagrada ............. 217
10.8.1. Dnevnice, troškovi noćenja i putni troškovi ................................ 218
10.8.2. Troškovi naknada, potpora i nagrada .......................................... 219
10.9. Porezno nepriznati troškovi .................................................................... 220
10.9.1. Troškovi vanjskih usluga reprezentacije ....................................... 222
10.9.2. Izuzimanje dobara sa zaliha za reprezentaciju .............................. 224
10.9.3. Izuzimanje dobara sa zaliha i korištenje usluga za privatne
potrebe vlasnika .......................................................................... 226
10.9.4. Troškovi koji su posljedica novčanih kazni za
prekršaje i prijestupe .................................................................. 228
10.9.5. Knjiženje troškova osobnih automobila i drugih sredstava za osobni
prijevoz zaposlenika i troškova rent-a-car vozila ........................... 229
10.10. Zatezne kamate i odštete ....................................................................... 232
10.11. Raspored troškova (49) ......................................................................... 233
10.12. Troškovi vrijednosnoga usklađivanja kratkotrajne financijske
imovine (746) ...................................................................................... 235
10.13. Troškovi vrijednosnoga usklađenja zaliha (473 – 476) ........................... 238
10.14. Revalorizacija ....................................................................................... 239
10.15. Rezerviranja troškova i rizika ................................................................ 239
10.16. Kalkulacije ........................................................................................... 240
10.17. Pitanja za ponavljanje ........................................................................... 244
11. RAZRED 6 – ZALIHE PROIZVODNJE U TIJEKU, PROIZVODA,
ROBE, PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTRAJNA IMOVINA
RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU .................................................................... 245
11.1. Formiranje zaliha proizvodnje ................................................................ 245
11.1.1. Obračun proizvodnih usluga ...................................................... 247
11.2. Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduženje skladišta ........................... 248
11.3. Formiranje zaliha robe u trgovini ............................................................ 249
11.3.1. Zalihe robe u trgovini na veliko ................................................. 249
11.3.1.1. Zaduženje robe u veleprodaji po nabavnoj cijeni ........ 250
11.3.1.2. Zaduženje robe u veleprodaji po prodajnoj cijeni ........ 251
11.3.2. Računovodstvo trgovine na malo ................................................ 253
11.4. Vanjska trgovina ..................................................................................... 256
11.4.1. Isprave i poslovne knjige u vanjskoj trgovini ............................... 257
11.4.2. Evidencija uvoza ........................................................................ 260
11.4.3. Evidencija izvoza ........................................................................ 262
11.5. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 265
12. RAZRED 7 – RAČUNOVODSTVO RASHODA I PRIHODA .................... 267
12.1. Rashodi .................................................................................................. 267
12.2. Prihodi ................................................................................................... 271
12.3. Financijski prihodi ................................................................................. 279
12.4. Prihodi od ukidanja rezerviranja ............................................................. 283
12.5. Sučeljavanje prihoda i rashoda (shematski prikaz) ................................... 284
12.6. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 292
13. RAZRED 9 – KAPITAL ................................................................................. 295
13.1. Zadatci i rješenja .................................................................................... 305
13.2. Izvještaj o svim promjenama kapitala ...................................................... 316
13.2.1. Izvještaj o promjenama u vlasničkom kapitalu društva “ABC” .... 317
13.3. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 318
14. RAZRED 8 – FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ............................ 319
14.1. Izračun i knjiženje financijskoga rezultata poslovanja ............................. 322
14.2. Zadatci .................................................................................................. 324
15. REVIZIJA I ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .................................. 341
15.1. Revizija .................................................................................................. 341
15.2. Analiza financijskih izvještaja .................................................................. 348
15. 3. Obrasci BON 1 i BON 2 ...................................................................... 349
15.3.1. BON 1 ...................................................................................... 349
15.3.2. BON 2 ...................................................................................... 354
15.4. Pitanja za ponavljanje ............................................................................. 357
16. ZADATCI ZA PONAVLJANJE ..................................................................... 359
17. PRILOZI .................................................................................................... 405
17.1. Inventurna lista ...................................................................................... 405
17.2. Uplatnica ............................................................................................... 406
17.3. Isplatnica ............................................................................................... 406
17.4. Blagajnički izvještaj ................................................................................ 407
17.5. Račun .................................................................................................... 408
17.6. Knjiga ulaznih računa (UF-a) .................................................................. 409
17.7. Knjiga izlaznih računa (IF-a) .................................................................. 410
17.8. PDV obrazac .......................................................................................... 411
17.9. Obračun dohotka – platna lista .............................................................. 414
17.10. Kontni plan ......................................................................................... 415
18. POPIS LITERATURE ................................................................................... 432

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing