RSS
Newsletter
Prijavi se!
OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA

Autor-i: Belak, Vinko; Vudrić, Nenad
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 555
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, financijski stručnjaci, rukovoditelji prodaje, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: srednji

 CIJENA: 300,00 Kn

Iz sadržaja:  

I DIO: POJAM, SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNOVODSTVA/ Uvod/Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo uređenje i informacije koje treba osigurati/ Ekonomski financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobiti/gubitka i novčanih tijekova/ Knjigovodstveni računi (konta) i oblikovanje poslovnih knjiga/ II DIO: KNJIŽENJE JEDNOSTAVNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA I OBRAČUNA/ Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiženje/ Osnivanje trgovačkih društava/ Nematerijalna imovina/ Dugotrajna materijalna imovina/ Dani dugoročni krediti i depoziti/ Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja (razred1)/ Obveze kao bilančna pozicija/ Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove/ Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja/ Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (razred 3)/ Sirovine i materijal na zalihi/ Zalihe rezervnih dijelova/ Obračun utroška zaliha, sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara/ Troškovi i ostali poslovni rashodi (razred 4)/ Formiranje zaliha proizvodnje/ Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduženje skladišta/ Formiranje zaliha robe u trgovini/ Prodaja robe u veleprodaji i razduženje skladišta/ Računovodstvo trgovine na malo/ Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno/ Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Razlika prihoda i rashoda financijske godine – bruto financijski rezultat/ Financijski rezultati poslovanja, obračun poreza na dobit i utvrđivanje neto – dobiti ili gubitka/ Zadržana dobit i reinvestirana dobit/ Knjiženje isplate dobiti/ Gubitak iznad visine kapitala/ III DIO: OBRAČUNSKA PLAĆANJA, PREDUJMOVI I KNJIŽENJE INOZEMNIH SREDSTAVA PLAĆANJA/ Obračunska plaćanja/ Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli knjiženja u sustavu poreza na dodanu vrijednost/ Računovodstvo poslovanja s inozemstvom/ IV DIO: ODGOĐENI POREZI I VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA/ Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze/ V DIO: REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA FER VRIJEDNOST/ Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine/ VI DIO: RAČUNOVODSTVO DUGOROČNE FINANCIJSKE IMOVINE/ Dugoročna financijska imovina/ VII DIO: KONAČNI OBRAČUNI I SASTAVLJANJE BRUTO – BILANCE/ Konačni obračuni i sastavljanje bruto – bilance/ VIII DIO: PRAKTIČNI PRIMJERI S IZRADOM FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA MALE PODUZETNIKE/ Praktični primjeri knjiženja poslovne godine i izrade konačnog obračuna s financijskim izvješćima 

O knjizi: 

U knjizi su potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se u praksi najčešće pojavljuju, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća. U posljednje je vrijeme došlo do mnogih promjena u računovodstvu i financijskom izvještavanju. Poduzetnici su podijeljeni na one koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i na one koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Razlike se pojavljuju u obliku i sadržaju financijskih izvještaja i njihovu sadržaju, što do sada u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja još nije obuhvaćeno.  Najveće su se promjene dogodile zbog promjena poreznih propisa koji sada omogućavaju, a u pojedinim situacijama obvezuju, da se rezultati poslovanja iskazani u računovodstvu razlikuju od rezultata iskazanih u poreznim izvještajima. Velike promjene u odnosu na dosadašnju praksu nastale su u području obračuna amortizacije i priznavanja troška amortizacije u finacijskim izvještajima i poreznim izvještajima za sve poduzetnike. Sada se amortizacija u računovodstvu obračunava prema računovodstvenim propisima, a u poreznom izvještaju prema poreznim propisima, a ta se dva obračuna mogu bitno razlikovati.  Knjiga je prilagođena večini računovodstvenih programa i predmeta, a može biti korisna i profesionalnim računovođama, jer su mnoge složene stvari objašnjene na školski način, za što u profesionalnim knjigama nema dovoljno prostora zbog velikog opsega obrađenih problema.   

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing