RSS
Newsletter
Prijavi se!
PRIPREMA, POZOR, ERASMUS+

PRIPREMA, POZOR, ERASMUS+

Podnaslov: Priprema projektnih prijedloga, Upute za ispunjavanje aplikacijskog obrasca, Provedba projekta, Primjeri dobre prakse

Autor-i: Kosor, K.; Petričko, I.; Vargić, H.; Soža Savić, I.; Halilović, A.; Karačić, M.
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 212
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 210.00 kn
Internet cijena: 197.40 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: priručnik

O knjizi:

U priručniku su na jednostavan i sažet način predstavljeni i objašnjeni najvažniji koraci u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata s naglaskom na specifičnosti koje se pojavljuju u praksi.

Prijavljivati projekte na Erasmus+ mogu: Obrazovne ustanove (vrtići, škole, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoka učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih); ustanove u kulturi (muzeji, kazališta, državni arhivi, pučka otvorena učilišta, knjižnice), JLP(R)S, tijela lokalne i regionalne uprave te javne ustanove, organizacije civilnog društva, ustanove nadležne za rad s mladima, mladi i osobe koje rade s mladima, studenti, ostali zainteresirani.

Sve na jednom mjestu o pripremi i provedbi Erasmus+ projekata

  • Struktura programa Erasmus+ (KA1, KA2, KA3) i pregled ciljeva programa
  • Proračun programa Erasmus+ za 2017.
  • Pregled kriterija prihvatljivosti prijavitelja/sudionika/projekta/aktivnosti u okviru svih ključnih aktivnosti programa
  • Online registracija na ECAS portal
  • „Korak po korak“ praktične upute za popunjavanje aplikacijskog obrasca
  • Provedba projekata i izvještavanje
  • Najčešća računovodstvena pitanja
  • Primjeri dobre prakse i primjeri prijavne dokumentacije

 


Iz sadržaja:

PREDGOVOR
1. Uvod str. 1
2 . O programu Erasmus+ str. 3
2.1. Proračun programa Erasmus+ str. 7
2.2. Karakteristike programa Erasmus+ str. 8
2.3. Alati u okviru programa ERASMUS+ str. 11
2.4. Prijavitelji i sudionici programa Erasmus+ str. 16
2.5. Provedba programa Erasmus+ u RH str. 19
3. Financiranje projekata iz programa Erasmus+ str. 22
3.1. Projekti u okviru ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince str. 26
3.1.1. PROJEKTI MOBILNOSTI ZA STUDENTE I OSOBLJE U VISOKIM UČILIŠTIMA str. 27
3.1.2. PROJEKT MOBILNOSTI ZA UČENIKE I OSOBLJE U STRUKOVNOM OBRA ZOVANJU
I OSPOSOBLJAVANJU str. 30
3.1.3. PROJEKT MOBILNOSTI OSOBLJA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRA ZOVANJA str. 33
3.1.4. PROJEKT MOBILNOSTI ZA OSOBLJE U OBRA ZOVANJU ODRASLIH str. 34
3.1.5. PROJEKT MOBILNOSTI ZA ML ADE I OSOBE KOJE RADE S ML ADIMA str. 36
3.1.6. STRATEŠKI EVS PROJEKTI str. 39
3.1.7. VELI A DOGAĐANJA EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE str. 40
3.1.8. ERASMUS MUNDUS ZDRUŽENI DIPLOMSKI STUDIJI str. 40
3.1.9. ZAJMOVI ERASMUS+ ZA DIPLOMSKE STUDIJE str. 44
3.2. Projekti u okviru ključne aktivnosti 2: Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse str. 45
3.2.1. STRATEŠKA PARTNERSTVA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA
I MLADIH str. 45
3.2.2. UDRUŽIVANJA SEKTORSKIH VJE ŠTINA str. 49
3.2.3. JAČANJE KAPACITE TA U PODRU JU VISOKOG OBRAZOVANJA str. 54
3.2.4. JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU MLADIH str. 56
3.3. Projekti u okviru ključne aktivnosti 3: Potpora reformi politike str. 57
3.3.1. STRUKTURIRANI DIJALOG: SASTANCI MLADIH I DONOSITELJA ODLUKA
U PODRUČJU MLADIH str. 58
3.4. Aktivnosti programa Jean Monnet str. 59
3.4.1. MODULI JEAN MONNET str. 60
3.4.2. KATEDRA JEAN MONNET str. 60
3.4.3. CENTRI IZVRSNOSTI JEAN MONNET str. 61
3.4.4. POTPORA UDRUGAMA JEAN MONNET str. 62
3.4.5. MREŽE JEAN MONNET (RASPRAVA O POLITICI S AKADEMSKIM SVIJETOM) str. 63
3.4.6. PROJEKTI JEAN MONNET (RASPRAVA O POLITICI U AKADEMSKOM SVIJETU) str. 64
3.5. PROJEKTI U PODRUČJU SPORTA str. 66
3.5.1. SURADNIČKA PARTNERST VA str. 67
3.5.2. MA A SURADNIČKA PARTNERSTVA str. 68
3.5.3. NEPROFITNA EUROPSKA SPORTSKA DOGAĐANJA str. 69
4 . Podnošenje projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnog
obrasca str. 71
5. Upute za ispunjavanje Erasmus+ prijavnog obrasca str. 74
5.1. Metodologija popunjavanja obrasca str. 76
5.2. Kontekst (B. Context) str. 81
5.2.1. IDENTIFIKACIJA PROJEKTA (B.1. PROJECT IDENTIFICATION) str. 82
5.2.2. NACIONALNA AGENCIJA ORGANIZACIJE PRIJAVITELJA
(B.2. NATIONAL AGENCY OF THE APPLICANT ORGANISATION) str. 83
5.3. Organizacije koje sudjeluju u projektu
(C. Participating organisation(s)) str. 83
5.3.1. ORGANIZACIJA PRIJAVITELJ (C.1. APPLICANT ORGANISATION) str. 83
5.3.2. PROVEDBENI K APACITE TI I ISKUST VO PRIJAVITELJA
(C.1.3. I C.2.3. BACKGROUND AND E XPERIENCE) str. 83
5.4. Opis projekta (D. Description of the Project) str. 84
5.5. Profil sudionika (E. Participants’ Profile) str. 88
5.5.1. SUDIONICI S MANJE MOGUĆNOSTI
(E.1. PARTICIPANTS WITH FE WER OPPORTUNITIES) str. 90
5.5.2. ISHODI UČENJA (E.2. LE ARNING OUTCOMES) str. 91
5.6. Priprema (F. Preparation) str. 94
5.6.1. PRAKTIČNI ARANŽMANI (F.1. PRACTICAL ARRANGEMENTS) str. 95
5.6.2. UPRAVLJANJE PROJEKTOM (F.2. PROJECT MANAGEMENT) str. 98
5.6.3. PRIPREMA SUDIONIKA (F.3. PREPARATION OF PARTICIPANTS) str. 100
5.7. Glavne aktivnosti (G. Main Activities) str. 101
5.7.1. DE TALJI AK TIVNOSTI (G.1. AC TIVITIES’ DE TAIL S) str. 106
5.8. Aktivnosti daljnjeg praćenja (H. Follow-up) str. 108
5.8.1. UČINAK (H.1. IMPAC T) str. 108
5.8.2. DISEMINACIJA PROJEK TNIH REZULTATA
(H.2. DISSEMINATION OF PROJEC TSRESULTS) str. 111
5.8.3. EVALUACIJA (H.3. EVALUATION) str. 115
5.9. Budžet (I. Budget) str. 116
5.10. Sažetak projekta (J. Project Summar y) str. 117
5.11. Kontrolna lista (K. Checklist) str. 119
5.12. Prov jera i slanje obrasca str. 120
6. Provedba Erasmus+ projekata str. 121
6.1. Provedba KA1/KA3 ugovora str. 122
6.1.1. OPĆENITO O PROVEDBI K1/K3 UGOVORA str. 122
6.1.2. ISPLATE FINANCIJSKE POTPORE PREDUJAM str. 123
6.1.3. OBVEZE KORISNI A PRIJE I PO ZAVRŠETKU MOBILNOSTI str. 124
6.1.4. DISEMINACIJA str. 125
6.1.5. FINANCIJSKI TROŠKOVI PROVEDBE str. 126
6.2. Provedba KA2 projekata str. 133
6.2.1. OPĆENITO O PROVEDBI KA2 PROJEK ATA str. 133
6.2.2. OBVEZE KOORDINATORA str. 133
6.2.3. ZAJEDNIČKE OBAVEZE SVIH PARTNERA NA PROJEK TU str. 134
6.2.4. ISPL ATE FINANCIJSKE POTPORE PREDUJAM str. 135
6.2.5. FINANCIJSK A POTPORA I PRORAČUNSKE K ATEGORIJE str. 135
6.2.6. PRORAČUNSKI TRANSFERI BEZ DODATK A UGOVORU O DODJELI
FINANCIJSKE POTPORE str. 144
6.2.7. IZVJE ŠTAVANJE NACIONALNOJ AGENCIJI str. 145
6.2.8. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI str. 146
6.2.9. IZMJENE UGOVORA str. 146
6.2.10. VIŠA SIL A str. 147
6.2.11. OBUSTAVA PROVEDBE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE str. 147
6.2.12. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMJENA str. 148
6.3. Praćenje i vrednovanje Projekta str. 148
6.3.1. KONTROLE KOJE PROVODI NACIONALNA AGENCIJA str. 149
6.4. Najčešća računovodstvena pitanja tijekom provedbe
Erasmus+ projekata str. 155
7. Primjeri dobre prakse str. 172
7.1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince str. 172
7.1.1. PODRUČJE OPĆEG ODGOJA I OBRA ZOVANJE str. 172
7.1.2. PODRUČJE STRUKOVNOG OBRA ZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA str. 172
7.1.3. PODRUČJE OBRA ZOVANJA ODRASLIH str. 173
7.1.4. PODRUČJE MLADIH str. 174
7.2. Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva str. 176
7.2.1. PODRUČJE OPĆEG ODGOJA I OBRAZOVANJA str. 176
7.2.2. PODRUČJE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA str. 178
7.2.3. PODRUČJE VISOKOG OBRAZOVANJA str. 179
7.2.4. PODRUČJE OBRAZOVANJA ODRASLIH str. 180
7.2.5. PODRUČJE MLADIH str. 181
7.3. Ključna aktivnost 3 - Potpora reformi politika str. 182
7.3.1. STRUK TURIRANI DIJALOG: SASTANCI ML ADIH I DONOSITELJA ODLUKA
U PODRUČJU ML ADIH str. 182
7.4. Aktivnosti programa Jean Monnet str. 183
7.4.1. POTPORA INSTITUCIJAMA str. 183
7.4.2. KATEDRE J AN MONNET str. 184
7.5. Sport str. 185
8. Prilozi str. 187
Prilog 1. Europski razvojni plan i primjeri str. 187
Prilog 2. Popis ključnih kompetencija, znanja, v ještina i stavova str. 196
Prilog 3. Tablica aktivnosti str. 203
Popis tablica str. 212
Popis slika str. 212

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing