RSS
Newsletter
Prijavi se!
RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Autor-i: Vašiček, Davor; Vašiček, Vesna
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 295
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 290.00 kn
Internet cijena: 272.60 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, pitanja za vježbu
  • Značaj na tržištu: uobičajen, korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: financijski stručnjaci, profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

Predgovor  /  DEFINICIJA, OBILJEŽJA I VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (V. Vašiček)  / DEFINICIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / OBILJEŽJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA / Pitanja za provjeru znanja / Literatura / OBILJEŽJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH PROCESA (V. Vašiček) / FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA KROZ PRORAČUN / OBILJEŽJA I FUNKCIJE DRŽAVE / OBUHVAT JAVNOG SEKTORA  / PRORAČUN I PRORAČUNSKI PROCESI  / DEFINICIJA I SVRHA PRORAČUNA  / PRORAČUNSKI PROCESI /  PLANIRANJE, IZRADA I DONOŠENJE PRORAČUNA  / IZVRŠAVANJE PRORAČUNA, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE  / NADZOR I REVIZIJA U SUSTAVU PRORAČUNA  / Državna revizija / Proračunski nadzor  / Unutarnja kontrola i unutarnja revizija  / SADRŽAJ PRORAČUNA / SUSTAV KLASIFIKACIJA U PRORAČUNU  / STRUKTURA PRORAČUNA  / OBILJEŽJA I VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA, TE PRIMITAKA I IZDATAKA  / Pitanja za provjeru znanja  / Literatura  / OBILJEŽJA DJELATNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (V. Vašiček) / OBILJEŽJA I SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA NEPROFITNOM ORGANIZACIJOM  / FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / PLANIRANJE U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA  / NADZOR NAD POSLOVANJEM NEPROFITNIH ORGANIZACIJA / VANJSKI (EKSTERNI) NADZOR  / UNUTARNJI (INTERNI) NADZOR / Pitanja za provjeru znanja /Literatura / OKVIR RAČUNOVODSTVA PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (D. Vašiček, V. Vašiček) / POVIJESNI RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA  / RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA U SVIJETU / RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ  / RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ISKAZIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA  / PUNI NASTANAK DOGAĐAJA – OBRAČUNSKA OSNOVA  / NOVČANA OSNOVA  / MODIFICIRANI NASTANAK DOGAĐAJA – MODIFICIRANA OBRAČUNSKA OSNOVA / MODIFICIRANA NOVČANA OSNOVA / IZBOR RAČUNOVODSTVENE OSNOVE  (RAČUNOVODSTVENOG KONCEPTA) ZA ISKAZIVANJE  ELEMENATA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA PRIZNAVANJE I EVIDENTIRANJE PRIHODA / PRIZNAVANJE I EVIDENTIRANJE RASHODA  / PRIZNAVANJE I EVIDENTIRANJE IMOVINE, OBVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA  / Priznavanje i evidentiranje imovine  / Priznavanje obveza  / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  / OBILJEŽJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA DRŽAVNIH JEDINICA (PRORAČUNSKIH KORISNIKA)  / CILJEVI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA KORISNICI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I NJIHOVE POTREBE KVALITATIVNA OBILJEŽJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA / TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I NJIHOVI ELEMENTI  / SADRŽAJ TEMELJENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRI PRIMJENI RAČUNOVODSTVENE OSNOVE NASTANKA DOGAĐAJA  / Pitanja za provjeru znanja / Literatura  / RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA (D. Vašiček) / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA S PRIMJENOM RAČUNUNSKOG PLANA  / RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA  / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NEFINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 0  / Proces nabave nefi nancijske imovine  / Imovina u upotrebi i ispravak vrijednosti  / Proces otuđenja nefi nancijske imovine / Sitni inventar i proizvedena kratkotrajna imovina  / FINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 1  / OBVEZE – RAZRED 2  / RASHODI – RAZRED 3  / RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE– RAZRED 4  / PRIHODI POSLOVANJA – RAZRED 6  / PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE– RAZRED 7  / IZDACI I PRIMICI / Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – razred 5/ Primici od financijske imovine i zaduživanja – razred 8  / VLASTITI IZVORI – RAZRED 9  / Vlastiti izvori Utvrđivanje i raspored financijskog rezultata / Obračunani prihodi  / Izvanbilančna evidencija  / FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA Pitanja za provjeru znanj / Literatura /  RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (D. Vašiček, V. Vašiček) / OSNOVE RAČUNOVODSTVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZAKONSKI OKVIR RAČUNOVODSTVA NEVLADINIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ  / ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA  / POSLOVNE KNJIGE  / KLASIFIKACIJE I KONTNI (RAČUNSKI) PLAN / NAČELA PRIZNAVANJA I MJERENJA ELEMENATA  FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  /PRIZNAVANJE IMOVINE  / PRIZNAVANJE PRIHODA  / PRIZNAVANJE RASHODA  / UTVRĐIVANJE REZULTATA  / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA S PRIMJENOM RAČUNSKOG PLANA  / RAČUNSKI PLAN NEPROFITNIH ORGANIZACIJA / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA  / NEFINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 0  / Proces nabave nefi nancijske imovine  / Uporaba dugotrajne / Revalorizacija dugotrajne nefi nancijske imovine Sitni inventar i proizvedena kratkotrajna imovina  / Sitni inventar / Proizvedena kratkotrajn imovina  / Proces otuđenja nefi nancijske imovine / FINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 1  / OBVEZE – RAZRED 2  / PRIHODI – RAZRED 3 / RASHODI – RAZRED 4  / VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA – RAZRED 5  /  Vlastiti izvori  / Utvrđivanje fi nancijskog rezultata  / IZVANBILANČNI ZAPISI – RAZRED 6  / FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  /Pitanja za provjeru znanja  /Literatura

O knjizi:

Na jednostavan ali sveobuhvatan način knjiga prikazuje kompleksnu materiju računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija. Svojim sadržajem i postupnošću izlaganja prilagođena je studentima, računovodstvenim djelatnicima i svima koji žele ovladati kompleksnim područjem računovodstva.

U knjizi je postignut odmjeren odnos relevantnih teorijskih elemenata i obilježja računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija sa standardiziranim i propisanim računovodstvenim pravilima, procedurama i postupcima, neophodnim za primjenu u praksi.

Korištenje ovog udžbenika uz teorijska znanja, pruža čitateljima mogućnost praktične primjene u vođenju računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija. Udžbenik je strukturiran u šest poglavlja koja su prezentirana logičnim slijedom: od teorijskihi konceptualnih odrednica, preko definiranja osnovnih obilježja računovodstva i financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija na međunarodnoj i nacionalnoj razini do primjera knjiženja tipičnih poslovnih događaja.

 

Područja koja su obrađena u knjizi:

Definicija, obilježja i vrste neprofitnih organizacija

Obilježja proračuna i proračunskih procesa

Obilježja djelatnosti neprofitnih organizacija 

Okvir računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija

 

Računovodstvo i financijsko izvještavanje proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

 

Primjeri knjiženja poslovnih događaja

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing