RSS
Newsletter
Prijavi se!
UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I TEMELJNE ZNAČAJKE PREKRŠAJA

UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I TEMELJNE ZNAČAJKE PREKRŠAJA

Autor-i: Stipić, Milan; Jagić, Zdravka
Tematsko područje: Pravo
Broj stranica: 182
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 210.00 kn
Internet cijena: 197.40 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: nema
  • Podrška lakoj primjeni: upute
  • Značaj na tržištu: uobičajen, korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, odvjetnici, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

 

1.UPRAVNI POSTUPAK / UVODNE NAPOMENE / PRAVNE OSNOVE UPRAVNOG POSTUPANJA / Obveznici postupanja po pravilima općeg upravnog postupka / Upravna stvar / Primjena Zakona / Stranka u upravnom postupku / Načelo zakonitosti / Načeklo razmjersnosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa / ... / NADLEŽNOST / Stvarna nadležnost / Mjesna nadležnost / Obveznost pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti / Postupanje nenadležnog javnopravnog tijela po podnesku / Sukob nadležnosti i odlučivanje o sukobu nadležnosti / Zajednička odluka o upravnoj stvari / Jedinstveno upravno mjesto / SLUŽBENA OSOBA / Službena osoba / Izuzeće službene osobe / Rješavanje kolegijalnog tijela /  PRAVNA POMOĆ U UPRAVNIM STVARIMA / Pravna pomoć /  SUDJELOVANJE STRANKE U POSTUPKU / Izjašnjavanje stranke / Postupna sposobnost stranke / Zastupanje stranke / Zakonski zastupnik / Privremeni zastupnik / Zajednički predstavnik i zajednički opunomoćnik / Opunomoćnik / Opunomoćnik za primanje pismena / Stručni pomagač / Smrt stranke i prestanak postojanja pravne osobe / POKRETANJE I TIJEK UPRAVNOG POSTUPKA / Pokretanje postupka, način i vrijeme / Pokretanje postupka na zajtjev stranke / Pokretanje postupka po službenoj dužosti / Pokretanje postupka javnom objavom / Spajanje i razdvajanje upravnih stvari / Izmjena zahtjeva / Odustanak od zajtjeva i obustava postupka / POSTUPAK RJEŠAVANJA UPRAVNE STVARI / Utvrđivanje činjeničnog stanja / Neposredno rješavanje / Neposredno rješavanje u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti / Neposredno rješavanje u postupku na zahtjev stranke / Ispitni postupak / Prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku / Naknadno priznavanje položaja stranke / Usmena rasprava / Prethodno pitanje i njegovo rješavanje / Nagodba / DOKAZIVANJE / Dokazi / Osiguranje dokaza / Isprave i njihovo pribavljanje / Svjedoci / Vještačenje / Novčane kazne za svjedoke, odnosno vještake / Očevid / Izjava stranke / RADNJE U POSTUPKU / Podnesci / Podnošenje podnesaka unutar roka / Nedostaci u podnesku / Prijevod podnesaka / Elektronička komunikacija / Zapisnik / Zaključak / Obnavljanje

( rekonstrukcija ) spisa / ROKOVI / Računanje rokova / Nedjelja, blagdani i neradni dani / Povrat u prijašnje stanje / OBAVJEŠĆIVANJE / Oblici obavješćivanja / Obavješćivanje o tijeku postupka i razgledanje spisa / Osobna dostava / Posredna dostava / Dostava zajedničkom predstavniku / Dostava pravnoj osobi, osobij koja obavlja registriranu djelatnost i javnopravnom tijelu / ... / RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI – ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU / Rješenje / Oblik rješenja / Sadržaj rješenja / Rješenje u stvarima manjeg značaja / Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje / Rok za donošenje rješenja / Predmjeva usvajanja zahtjeva stranke / Jamstvo stjecanja prava / Otklanjanje pogrešaka u rješenju  / PRAVNI LIJEKOVI / Žalba – Izjavljivanje žalbe / Odricanje od prava na žalbu i odustanak od žalbe / Predmet žalbenog postupka / Sadržaj žalbe / Rok za izjavljivanje žalbe / Predaja žalbe / ... / IZVRŠENJE / Izvršnost rješenja, izvršenik i tražitelj izvršenja / Provedba izvršenja / Predmet izvršenja – novčane i nenovčane obveze / Rješenje o izvršenju / Odgoda izvršenja i produžetak odgode izvršenja / Vrijeme izvršenja / ... / UPRAVNI UGOVOR / Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora / Ništetnost ( ništavost ) upravnog ugovora / Izmjena upravnog ugovora zbog promjenjenih okolnosti / Raskid upravnog ugovora / Prigovor na upravni ugovor / ZAŠTITA OD POSTUPANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA / Obavješčivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava / Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela / ZAŠTITA OD POSTUPANJA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA / zaštita prava korisnika javnih usluga / Postupanje po prigovoru korisnika javnih usluga / IZDAVANJE POTVRDE / Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija /  Potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija / TROŠKOVI POSTUPKA / Troškovi postupka i stranaka / Nagrade i naknade troškova drugim osobama koje sudjeljuju u postupku / Oslobađanje od troškova / UMJESTO ZAKLJUČKA / PRAVNI IZVORI / IZBOR IZ LITERATURE / 2. UPRAVNI SPOR / CILJ I PREDMET UPRAVNOG SPORA / Iznimke od vođenja upravnog spora / NAČELA UPRAVNOG SPORA / NADLEŽNOST I SASTAV SUDOVA / Stvarna nadležnost / Mjesna nadležnost / Sastav suda / STRANKE U UPRAVNOM SPORU I NJIHOVO ZASTUPANJE / Tužitelj / Tuženik / Zainteresirana osoba / PODUZIMANJE RADNJI U UPRAVNOM SPORU / Radnje tužitelja i zainteresirane osobe / Radnje tuženika / POKRETANJE UPRAVNOG SPORA / Tužba i njezin sadržaj / Rok za podnošenje tužbe i učinci tužbe / SUDKSE ODLUKE / Presuda / Rješenje / PRAVNI LIJEKOVI / PRAVNI IZVORI / LITERATURA / 3. PREKRŠAJNO PRAVO / TEMELJNE ODREDBE PREKRŠAJNOG ZAKONA / Pojam prekršaja / Načela prekršajnog prava / Načelo krivnje / Prekršajnopravne sankcije / Rehabilitacija / Zastara prekršajnog progona / Beznačajan prekršaj / Prekršajna odgovornost pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnoj osobi / NADLEŽNOST SUDOVA I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE / Nadležnost prekršajnih sudova / Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske / Nadležnost tijela državne uprave / STRANKE I SUDIONICI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU / Ovlašteni tužitelj / UVJETI ZA PROVOĐENJE ŽURNOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA / PREKRŠAJNI NALOG / Opći uvjeti za idavanje prekršajnog naloga / Sadržaj i oblik prekršajnog naloga / Prigovor protiv prekršajnog naloga / OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG / NAPLATA NOVČANE KAZNE NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA / ZAKLJUČAK / PRAVNI IZVORI / LITERATURA / KAZALO POJMOVA

 

O knjizi:

 

Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja čitatelju nudi opis suvremenog upravnog postupanja u Republici Hrvatskoj, opis upravnog spora kao oblik sudske kontrole nad upravom i čitatelja uvodi u osnove prekršajnog postupanja. Knjiga ima 192 stranice teksta, u što je uključen sadržaj, literatura, pravni izvori i stvarno kazalo pojmova. Podijeljena je u tri dijela, Upravni postupak (Prvi dio), Upravni spor (Drugi dio) i Prekršajno prvao (Treći dio). Prvi dio čini 20 poglavlja sa 147 potpoglavlja, navodi se 21 naslov korištene literature (izvod iz literature) i poziva se na 34 propisa različitog ranga. Drugi dio sadrži osam poglavlja s 13 potpoglavlja, a Treći dio ima sedam poglavlja sa 17 potpoglavlja. U drugom i trećem dijelu navedeno je osam pravnih izvora, s upućujućim odredbama na 20 naslova korištene literature. Knjiga ima 382 podrubne zabilješke - fusnote -, u kojima autori dodatna objašnjavaju, komentiraju i iznose druga zapažanja, te upućuju na sudsku praksu. Knjiga je i udžbenik čija struktura odgovara syllabusu predmeta Upravni postupak i upravni spor, koji se izučava na Studiju finacije i pravo Visokog učilišta Effectus u Zagrebu. Osobita je pozornost u ovoj knjizi posvećena suvremenim rješenjima upravnog postupka, poput; normiranja upravne stvari, osobe ovlaštene za rješavanje u upravnom postupku, zaprimanja podneska na stranom jeziku odnosno pismu koje nije u službenoj uporabi kod javnopravnog tijela koje vodi postupak, elektroničke komunikacije, dostave kao posebanog oblika obavješćivanja o tijeku i radnjama u postupanju, uvođenja instituta "predmjeva usvajanja zahtjeva stranke", materije pozitivne presumpcije upravnog akta u slučaju šutnje uprave, reduciranih izvanrednih pravnih lijekova, opće upravne regulacije upravnih ugovora, zaštite prava od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, žalbe, kao redovnog pravnog lijeka i prigovora. U dijelu upravnog spora obrađena su pitanja poput načela upravnog spora, nadležnost i sastav sudova, stranke u uprvanom sporu, poduzimanje radnji u uprvanom sporu, pokretanje uprvanog spora, sudske odluke, pravni lijekovi. Uvodom u prekršajno postupanje obrađene su temeljne značajke prekršajnog zakonodavstva, nadležnost sudova i tijela državne uprave, stranke i sudionici u prekršajnom postupku, uvjeti za vođenje žurnog prekršajnog postupka, prekršajni nalog, naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja. Osim što je namijenjena studentima Visokog učilišta Effectus, knjigu mogu koristiti i drugi studenti upravnopravnog smjera, ali i svi drugi subjekti kojima je u fokusu interesa upravno postupanje i upravno sudovanje te osobe koje sudjeluju u prekršajnom postupku.

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing