RSS
Newsletter
Prijavi se!

SAMOPROCJENA UPITNIKOM EFQM

 

Važne uvodne postavke:

  • Postoji više pristupa samoprocjenjivanju
  • Svaka tvrtka može odabrati sebi najpovoljniji pristup
  • Možda je za početak najpovoljniji pristup strukturiranoga EFQM upitnika
 

Objektivno poznavanje zrelosti tvrtke prema europskim kriterijima vrlo je korisno, osobito ima li ona ambicije upustiti se u borbu na otvorenim tržištima svijeta. To posebno vrijedi za tvrtke koje žele biti najbolje, ili barem žele slijediti one najbolje na svome području. Očekivani lošiji početni rezultati nikako ne trebaju obeshrabriti, i najbolji prakticiraju samoprocjene godinama. Većina tvrtki, pa i onih s ISO 9001 certifikatom, ostvaruju nakon prve samoprocjene prema EFQM upitniku samo oko 300 bodova, odnosno oko 30% od mogućih 1000.

 

Pri primjeni nekog modela izvrsnosti tvrtke mogu usvojiti različite pristupe samoprocjeni. Izbor najviše ovisi o trenutnom položaju na putu prema izvrsnosti, tj. je li tvrtka na samom početku, odnosno je li tek uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, ili je već poodmakla na dugom putu prema izvrsnosti. Slika pokazuje moguće pristupe i veličinu potrebnih napora.

        

SAMOPROCJENA UPITNIKOM

 

Odluči li tvrtka primjenjivati samoprocjenu prema EFQM upitniku (Determining Excellence - A Questionnaire Approach), tada tome pristupamo na sljedeći način:

  • Najviše vodstvo tvrtke imenuje sponzora samo­procjene. To može biti predstavnik menadžmenta zadužen za kvalitetu. Sponzor osigurava potrebne resurse, imenuje voditelja i pomagatelja samoprocjene, rješava eventualne otpore, odobrava plan i program i izvještaj o postignutim rezultatima.
  • Voditelj priprema plan i program samoprocjena za godinu u tijeku, osigu­rava upitnik za samoprocjenu i potrebne predloške za obradu i izvješćiva­nje, osigurava organizaciju timova za samoprocjenu, organizira i provodi izobrazbu članova timova, tijekom samoprocjena pomaže samo tumače­njem pitanja, pomaže pri obradi rezultata, nadzire ostvarenje prihvaćenog plana i programa, statistički obrađuje sve rezultate, priprema završno izvje­šće, publicira postignuća i periodično nadzire ostvarenje plana i programa poboljšanja pripremljenog nakon samoprocjene.
  • Koordinator za kvalitetu organizacijske jedinice organizira sastanak tima i priprema potrebne upitnike, obrađuje ispunjene upitnike pomoću odgova­rajućeg predloška, priprema plan i program poboljšanja na osnovi samo­procjenom uočenih mogućnosti, daje ga na usvajanje menadžeru i šalje ga voditelju, nadzire provođenje plana i programa poboljšanja i periodično izvješćuje. Timovi provode samoprocjenu prema upitniku. Potrebno vrije­me iznosi oko 2 sata.

 

Upitnik sadrži skup od 50 pitanja raspoređenih u svih devet kriterija EFQM EM. Svaki kriterij sadrži više potkriterija na koje treba dati što objektivnije pro­cjene (A, B, C, ili D) prema opisu u tablici.

Svako od 50 pitanja u upitniku jednako je vrijedno i jednako pridonosi uku­pnom broju postignutih bodova, tj. konačnom rezultatu. Da bi bodovanje bilo praktičnije, upitnik nudi odabir jednoga od samo četiri moguća rezultata za sva­ko pitanje. Rezultati su označeni slovima A, B, C ili D. To omogućuje vrlo pouz­dano razlučivanje razina postignuća. Pri odabiru jednoga rezultata trebamo dobro procijeniti dobrotu primijenjenog modela ili pristupa te potenci­jal i širinu njegove primjene. To je iznimno važno! Najvišu ocjenu smijemo dati samo ako je primijenjeni model nešto najbolje na svijetu, ako je primijenjen s punim potencijalom u svim dijelovima procjenjivane tvrtke.

 

Pažljivim čitanjem opisa rezultata u tablici lako je uočiti da će članovi tima za samoprocjenu vrlo rijetko griješiti pri odlučivanju za rezultat D ili A. Najčešća je nedoumica treba li uz pitanje u upitniku označiti rezultat C ili B? Tu pomaže prisjećanje da uz rezultat B dolazi težinski čimbenik 67, a uz C 33, tj. rezultat B smijemo dati samo za europsko postignuće. Nakon popunjavanja upitnika, kori­steći odgovarajuće modele računamo postotak zadovoljenja za svaki kriterij poje­dinačno i za cijelu tvrtku. Dobivene rezultate zorno prikazujemo jednostav­nim dijagramom sa stupcima i radar dijagramom. Provodimo li samoprocjenu u više cjelina organizacije, tada za razinu organizacije računamo prosjek i raspon rezultata za svaki kriterij modela i sveukupni rezultat.

 

Zajedno s odgovornim menadžerom, a na osnovi pri samoprocjeni uočenih prilika za poboljšanje, voditelj tima priprema plan i program poboljšanja, i to prije svega za one kriterije koji su dobili najmanje bodova. Na taj način poravnavamo profil organizacije, tj. poboljšavamo slabije rezultate za pojedine kriterije. Od EFQM-a treba kupiti odgovarajući početni paket brošura koje sadrže sva potrebna objašnjenja za primjenu EFQM upitnika za samoprocjenu. EFQM ta­kođer održava seminare za izobrazbu za samoprocjenu, a svi su potrebni podaci raspoloživi na EFQM-ovoj stranici na internetu.


Zagreb, 2-04-2009        
dr. sc. Ivica Oslić 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing