RSS
Newsletter
Prijavi se!

SASTANKE KORISTITE I ZA IZBOR KANDIDATA ZA MENADŽERE

Na svakom sastanku možete pažljivo promatrati, slušati i naučiti mnogo toga korisnog o nazočnima. Pored ostaloga, sastanke koristite i za prepoznavanje kandidata koji zaslužuju  promaknuće u buduće menadžere. S tim u vezi naročitu pažnju obratite na sljedeće:
 

Da li je sastanak planiran?
Učinkoviti menadžeri uvijek započinju s jasno definiranim ciljevima i zatim pripremaju strategije i planove za njihovo ostvarenje. Oni hrabro određuju smjer djelovanja i, ako nove informacije ukazuju na potrebne promjene, oni ih odmah provode. Njima je jasno da zaposlenici najbolje rade kada znaju što se od njih čekuje. Dakle, da li je zaposlenik koji  saziva sastanak pripremio dnevni red ili agendu sastanka? U principu ako nema agende ne bi trebalo biti sastanka! Da li je agenda prije sastanka pravovremeno dostavljena svima koji trebaju doći? Da li agenda sastanka sadrži sve dodatne informacije potrebne za učinkovit rad tijekom sastanka (upute na dokumente, norme i slično)? Ako je sve to zadovoljeno, možemo zaključiti da je sastanak dobro planiran. 

 

Da li je sastanak učinkovit?
Sastanak je vrlo važan korak u širem procesu rješavanja problema i donošenja odluka.  Započinje dostavljanjem ciljeva i pripremljene agende. Nakon toga onaj koji saziva sastanak kontaktira sve ključne učesnike, određuje prioritete i informira ih o njihovim ulogama na sastanku. Svakom ukazuje na potrebnu pripremu za sastanak i potiče ga na prihvaćanje odgovornosti za pojedine teme. Na sastanak poziva samo neophodne za dobivanje dobrog rezultata, jer u krajnjem slučaju samo jedan znalac može biti dovoljan! Sav taj rad prije sastanka osigurava njegovo neometano odvijanje, učinkovitost i djelotvornost. Ne treba se vraćati na početak zbog onih koji kasne. Dakle, kako se sastanak odvija? Da li je vidljivo da je priprema dobro provedena i da li su nazočni orijentirani na ključne teme?  

 

Da li je kreativan?
Obratite pažnju na ono što nazočni govore tijekom sastanka. Da li voditelj potiče stvaranje što većeg broja ideja? Da li ideje doprinose ostvarivanju ciljeva? Ako da, to pokazuje da nazočni rade kao dio tima kako bi pomogli naći rješenje. Da li se njihove ideje nadograđuju na onome što su upravo rekli drugi? Ako da, to ukazuje da prate i poštuju raspravu. Da li njihove ideje pokazuju originalnost, kreativnost i znanje? Ako da, to ukazuje da marljivo rade i dodaju vrijednost. Učinkoviti menadžeri su vrlo jaki u vještinama analitičkog razmišljanja.

 

Da li je koristan?
Ocijenite komentare i ponašanje tijekom sastanka. Ne dozvolite da neki pojedinac dominira sastankom i da blokira sve ostale. Da li nazočni rade podržavajući jedan drugoga? Da li zaposlenici doprinose zdravoj klimi koja je ključna za otvoreno kreativno razmišljanje? Da li dodaju visokovrijedan doprinos (umjesto priča i šala koje ometaju nazočne)? Imajte na umu da stalno neproduktivno ponašanje otkriva bilo strah, pomanjkanje učinkovitih radnih vještina, ili nerazumijevanje očekivanja. Zaposlenici koji slabo doprinose uspjehu sastanka trebaju vrlo vjerojatno odgovarajuću izobrazbu i vođenje.   

 

Da li je usmjeravan?
Nikako nije dovoljno samo puko slušanje razgovora nazočnih. Dakle, promatrajte dinamiku procesa sastanka. Da li voditelj sustavno vodi svakoga nazočnog prema željenom rezultatu? Da li je sastanak vođen na takav način da nazočni osjete da je to pravičan proces? Da li voditelj usmjerava nazočne prema radu na najbolji način tako da skup može doći do izvrsnog rezultata? Da li je na kraju dogovoren sažeti zapis sa sastanka (što, tko i do kada treba učiniti, te način izvješćivanja i kontrole).

 

 

Netko tko je izvrstan na gornjim područjima lako može postati kandidatom za menadžerske pozicije. To objašnjava zašto mnogi izvršni menadžeri prilikom odabira kandidata za buduće menadžere razmatraju njihovu sposobnost za vođenje sastanaka.

 

Zagreb, 25. kolovoza 2010.                                               
dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing