RSS
Newsletter
Prijavi se!
RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA s primjerima knjiženja

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA s primjerima knjiženja

Podnaslov: 10. izmijenjema i dopunjena naklada

Autor-i: Grupa autora
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 1151
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2014.
Kataloška cijena: 525.00 kn
Internet cijena: 493.50 kn
Nova u pripremi

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, financijski stručnjaci, studenti
  • Opseg bibliografije: nema

Iz knjige:

Bilo je više razloga za izdavanje ovog priručnika, a na prvom mjestu to su goleme promjene u poreznim propisima, te zahtjevi strukovnih kolegica i kolega kojima je nedostajao ažurirani vodič u knjiženjima za svakodnevnu uporabu. K tome i u obrazovnom sustavu na visokim školama, fakultetima i ustanovama za obrazovanje ovaj se priručnik pokazao kao izvrsna dopuna nastavnim programima, a koji je nedostajao.

Koncepcijski je priručnik zadržao prezentaciju građe kao i u prethodnim izdanjima. Razlika je u I. poglavlju gdje je primjena Zakona o računovodstvu i prikaz bilančnih promjena (u IV. poglavlju) opisana u znatno kraćem opsegu. Osim toga, u nekim dijelovima priručnika dodani su novi tekstovi kako bi se popunile praznine koje do sada nisu bile obrađene. Na kraju je dano kazalo pojmova radi još lakšeg pronalaženja obrađenih slučajeva (primjera).

U praksi se pokazalo da je temeljna pretpostavka kvalitetnog financijskog izvješćivanja ispravnost proknjiženih poslovnih događaja na odgovarajuće račune iz kontnog plana. Ovaj priručnik daje praktične naputke za knjiženje poslovnih događaja slijedom RRiF-ovog Računskog plana (XIX. naklada). Najvažnije je prilikom bilježenja nastalog poslovnog događaja razumijevanje prirode promjene, tj. je li nešto trošak ili imovina, prihod ili obveza, odnosno kapital, pa se stoga uz knjiženja daju i kratka objašnjenja značenja poslovne promjene. Ovaj priručnik je u Hrvatskoj najviše korišten jer sadrži kombinaciju primijenjenih znanja iz područja računovodstvenih standarda, poreza, trgovačkog prava i drugih stručnih područja s kojima se računovođa susreće u svom radu. Zato je dobio obilježje “Knjiga I.” dok će Knjiga II. sadržavati nastavak računovodstvenih naputaka za sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja s njihovom analizom, konsolidacijama i dr. Na žalost za ovaj drugi priručnik čekamo da se propisi ustabile kako bi imao višegodišnju uporabu.

 UVOD U RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA
1. PRISTUP .............................................................................................................................. 3
2. KNJIGOVODSTVO I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE .......................................... 4
3. ISPITIVANJE – PROVJERA ISPRAVNOSTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 6
4. OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ........................................................................... 7
5. ZAKLJUČAK I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA .................................................... 8
6. POPIS I PROCJENA ......................................................................................................... 9
7. RAZDOBLJE ZA KOJE SE VODE POSLOVNE KNJIGE,
JEZIK I VALUTA ................................................................................................................ 10
8. PRIMJENA STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ............................. 12
9. PROFESIJA RAČUNOVOĐA .......................................................................................... 12
10. NADZOR RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA ........................................................ 14
II. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM
RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE
1. POTRAŽIVANJA ZA UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL (00) ............................ 19
2. NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA (01).................................................. 23
3. MATERIJALNA IMOVINA − NEKRETNINE (02) .................................................... 45
4. MATERIJALNA IMOVINA – POSTROJENJA, OPREMA, ALATI,
INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA (03) ...................................................... 89
5. BIOLOŠKA IMOVINA (04).............................................................................................. 131
6. ULAGANJA U NEKRETNINE (05)................................................................................. 144
7. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (06) ........................................................ 158
8. POTRAŽIVANJA − DUGOTRAJNA (07)...................................................................... 183
9. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (08) .................................................................... 189
10. NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (10)............................................................. 198
11. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (11) ................................................... 244
12. POTRAŽIVANJA – KRATKOROČNA (12) ................................................................. 273
13. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (13) ............. 315
14. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,
PRISTOJBE I DOPRINOSE (140) .................................................................................. 327
15. OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA (15) ......................... 360
16. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI
PRIHODI (19) ..................................................................................................................... 372

17. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S
OSNOVE UDJELA U REZULTATU (20) ...................................................................... 380
18. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (21) ........................................................ 387
19. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PRIMLJENE
PREDUJMOVE, DEPOZITE I JAMSTVA (22) ........................................................... 39

20. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE (23) .......................... 405
21. KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE
PRISTOJBE (24) ............................................................................................................... 418
22. DUGOROČNE OBVEZE (25) ....................................................................................... 476
23. ODGOĐENI POREZI (26) ............................................................................................ 487
24. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (28) ...................... 491
25. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG
RAZDOBLJA (29) ............................................................................................................ 494
26. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ZALIHA (30) ..................................................... 508
27. SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI (31) .............................................................. 524
28. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA (32) ...................................................................... 537
29. ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36) I PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA
ZALIHA (37) ..................................................................................................................... 537
30. METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA,
REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA ................................................ 555
31. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (40) .......................................................... 566
32. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI − TROŠKOVI USLUGA (41) ............................... 595
33. TROŠKOVI OSOBLJA (42) ........................................................................................... 639
34. TROŠKOVI AMORTIZACIJE (43) .............................................................................. 660
35. TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I
KRATKOTRAJNE IMOVINE (44) ............................................................................... 684
36. REZERVIRANJA (45) ..................................................................................................... 696
37. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (46) ................................................................... 707
38. FINANCIJSKI RASHODI (47) ...................................................................................... 751
39. OSTALI POSLOVNI RASHODI (48) .......................................................................... 777
40. RASPORED TROŠKOVA (49) ...................................................................................... 798
41. POGONSKO KNJIGOVODSTVO U RAZREDU 5 .................................................. 801
42. PROIZVODNJA − TROŠKOVI KONVERZIJE (60) ................................................ 808
43. NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI (61) ........................................ 862
44. BIOLOŠKA IMOVINA (62) ........................................................................................... 864
45. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA (63) ..................................................................... 868
46. GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (64) ................... 871
47. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE − TROŠKOVI KUPNJE (65) ............ 876
48. ROBA (66) ......................................................................................................................... 877
49. PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE (67) ................................................................... 926
50. PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA (68) ......................................................... 928
51. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI – PREKINUTO
POSLOVANJE (69) .......................................................................................................... 935
52. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (70) ....................................... 939
53. TROŠKOVI NABAVNE VRIJEDNOSTI PRODANE ROBE (71)
(i nekretnina, umjetnina i imovine za prodaju) ....................................................... 941
54. TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI (72) ............................... 942
55. IZVANREDNI – OSTALI RASHODI (73) .................................................................. 943
56. PRIHODI ........................................................................................................................... 945
57. PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE (76) ............................................... 955
58. FINANCIJSKI PRIHODI (77) ....................................................................................... 964
59. OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI (78) ............................................ 967
60. BRUTO-DOBITAK ILI GUBITAK − RAZLIKA PRIHODA I
RASHODA (79) ................................................................................................................ 982
61. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8) ....................................... 984
62. KAPITAL, PRIČUVE, DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9) ............................ 991
63. KAPITALNE PRIČUVE (91) ......................................................................................... 1000
64. PRIČUVE IZ DOBITKA (92) ........................................................................................ 1004

 65. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE (93) ........................................................................ 1011
66. ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK (94) ...................................... 1015
67. DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (95) ..................... 1018
68. MANJINSKI INTERES (96) ........................................................................................... 1026
69. IZVANBILANČNI ZAPISI (99) .................................................................................... 1027
III. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
1. POIMANJE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENIH
PROCJENA ........................................................................................................................ 1039
2. POLAZIŠTE U PRISTUPU DONOŠENJA RAČUNOVODSTVENIH
POLITIKA ......................................................................................................................... 1040
3. ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA ODABIR RAČUNOVODSTVENIH
POLITIKA ......................................................................................................................... 1041
4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIMJENI RAČUNOVODSTVENIH
POLITIKA ......................................................................................................................... 1042
5. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I
RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA ....................................................................... 1043
6. PRIMJER RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA ...................................................... 1043
IV. BILANCIRANJE – BILANČNE PROMJENE
A. RAZUMIJEVANJE BILANCE I POSLOVNIH PROMJENA .................................. 1053
1. USTROJSTVO KNJIGOVODSTVENIH DOGAĐAJA ............................................ 1053
2. PROMJENE U BILANCI ................................................................................................ 1056
B. BILANČNE PROMJENE UVJETOVANE RASHODIMA I PRIHODIMA ......... 1065
1. RASHODI .......................................................................................................................... 1065
2. PRIHODI ........................................................................................................................... 1066
3. POVEZANOST BILANCE I RAČUNA DOBITKA I GUBITKA .......................... 1075
V. PRILOG
DIREKTIVA 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim
financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća,
o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju
izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) 1077
KAZALO POJMOVA .......................................................................................................................... 1153

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing