RSS
Newsletter
Prijavi se!
USPJEŠNA PRODAVAONICA

USPJEŠNA PRODAVAONICA

Podnaslov: Kako biti uspješan u prodaji i vođenju prodajnog mjesta

Autor-i: Pavlek, Zvonimir
Tematsko područje: Prodaja
Broj stranica: 200
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2004.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: priručnik
 • Stil pisanja: zanimljiv
 • Slikovni materijal: nema
 • Podrška lakoj primjeni: savjeti, primjeri, preporučene procedure
 • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
 • Prvenstveni čitatelji: rukovoditelji prodaje, komercijalisti, prodavači, učenici srednjih trgovačkih i ekonomskih škola, profesori, poduzetnici
 • Dodatni razlozi za kupnju:

  TRAJNO NISKA CIJENA - 115,50

   

Iz sadržaja:
Uvod ili što me je navelo na ovu temu / Promjene, promjene, stalne promjene... (struk­tu­ra tr­go­vi­ne (vr­ste pro­da­vao­ni­ca); nje­go­va vi­so­st - pot­ro­šač ; prom­je­ne u struk­tu­ri tr­go­vi­ne) / Veliki i/ili mali ("ve­li­ke ška­tu­lje"; stra­te­gi­ja onih (ma­njih) ko­ji že­le pre­živ­je­ti i nap­re­do­va­ti ) / Kako se ponaša kupac na mjestu prodaje (kup­ci pre­ma do­bi i spo­lu; kup­ci i mar­ka; kako ku­pac / pot­ro­šač rea­gi­ra na ci­je­ne ; kako se ku­pac po­na­ša i rea­gi­ra u pro­da­vao­ni­ci; dob­ro pos­lu­žen ku­pac - ve­ća pro­da­ja; sav­je­ti za do­bar od­nos s kup­ci­ma) / Uspješna prodavaonica koja privlači (am­bi­je­nt; supe­rior­no­st od osob­nog pred­stav­lja­nja do sav­je­to­va­nja kup­ca) / Promotivne aktivnosti koje osvajaju (ide­je, ide­je, ide­je...; cje­nov­ne pro­mo­ci­je; ko­riš­te­nje pri­go­da; nag­rad­ni natje­ča­ji i ig­re; lo­kal­na spon­zor­stva / Učinkovito komuniciranje putem medija (što tre­ba zna­ti već na po­čet­ku?; oda­bir me­di­ja za ko­mu­ni­ci­ra­nje; Pub­lic Re­la­tion; rta­dio; tisak; outdoor; di­re­ct mail (iz­rav­na poš­ta na ime); web stranice / Osoblje koje motivira kupce (lju­di i po­sao; dobar pro­da­vač i ka­ko do nje­ga) / Partnerski odnosi u tokovima distribucije (što nas to us­ko­ro oče­ku­je?; ka­te­go­ri­ja do­bit­ni­ka u bu­duć­nos­ti; no­va ud­ru­ži­va­nja - ECR; Što je CM? / ZAK­LJU­ČAK - ka­ko pro­na­ći svo­ju šan­su i mjes­to pod sun­cem / Reference

O knjizi su rekli:
Uspješna prodavaonica' je iznimno aktualan, stilski pitak i osvježavajući tekst, koji može biti kvalitetan vodič u poslovnom ponašanju mnogih o čijem umijeću i vještini ovisi uspješnost prodavaonice. 'Uspješna prodavaonica' je poticajna za sve one koji izravno ili posredno sudjeluju u maloprodajnom poslovanju i koji ne pokazuju spremnost da se u okolnostima iznimno jake konkurencije i ubrzanog procesa internacionalizacije maloprodaje, kako navodi autor, "... uklone niti se samo pokorno poklone". Knjiga se može preporučiti i poslovnim ljudima izvan maloprodaje (proizvodnja, veletrgovina...) jer njezin sadržaj nadilazi okvire prodavaonice. Prodavaonica bi nam u tom smislu mogla biti sinonim za riječ pogon.

Prof. dr. sc. Nikola Knego

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing